| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 

Felles navneregister for 36 bind av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift

Idè og prosjektstyring: Per Reidar Christiansen

Skanning, OCR-feilretting og sammenlenking til råutkast: Robert Risholm

Retningslinjer utarbeidet av: Per Reidar Christiansen, Terje Gudbrandson og Tore H. Vigerust

Korrekturlesing, manuell feilretting og sammenlenking av poster av råutkast til ferdig produkt: John Roseveare (bokstavene A-C), Elin Galtung Lihaug (D-G), Robert Christian Skogly (H-I), John Strøm (J-K) og Per Reidar Christiansen (L-Å, samt en sluttfinish på bokstavene A-K). Også Kjell Eidet, Lars Løberg og Leif Waldrop har hjulpet til med korrektur og stikkprøver.

Utlegging av NST-registeret på foreningens hjemmesider: Robert Christian Skogly

| Registeret: html/pdf-format | --- |

__________________________

Felles navneregister for 36 bind av NST

[Versjon, 26. februar 2002]

Et tilnærmet fullstendig navneregister til samtlige bind av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift (NST) ligger nå ute på foreningens hjemmesider på Internett (www.genealogi.no). Arbeidet med registeret ble avsluttet sist sommer, men grunnet problemer med bestyringen av foreningens nettsider ikke lagt ut før i slutten av februar. Regiseret inneholder nå 65 636 poster ordnet etter patronymikon, person- eller slektsnavn. Mange av postene har to eller flere oppføringer, så det totale antall registrerte individer er større.

Arbeidet med å skanne, sammenstille, redigere og korrekturlese navneregistrene har vært et tungt og omstendelig arbeide realisert takket være stor innsats fra noen få ildsjeler. Det er på sin plass å bruke fortelle litt om bakgrunnen: I Genealogen nr. 1/1997, s. 55, søkte undertegnede etter frivillige til å skanne navneregistrene til samtlige bind av NST og deretter sammenstille dem til ett felles register. Jeg fikk raskt svar fra norskamerikaneren Robert Risholm, den gang bosatt i Rockland county, New York. Kopier av registrene ble sendt over Atlanteren og allerede i desember 1998 stod det første råutkastet ferdig. Det var likevel en del arbeid som gjenstod, Risholm måtte blant annet rette opp en del skanningsfeil. Mange poster i registeret var også naturlig å lenke sammen. Ett år senere fikk foreningen en elektronisk utgave av NST-registeret, bestående av over 72.000 poster.

Registeret trengte likevel en manuell gjennomgang. En komite opprettet av foreningens styre og bestående av undertegnede, Terje Gudbrandson og Tore H. Vigerust la retningslinjene for kvalitetssikring av det videre arbeidet. Komiteen kom frem til at det var nødvendig å iverksette flere tiltak for å oppnå et akseptabelt nivå på NST-registeret. Samtidig så man at det var nødvendig med begrensinger dersom prosjektet skulle ha en fair sjanse til å bli realisert. Komiteen kom til at det var nødvendig å gjennomføre korrekturlesning, lenking av poster med samme navn og en viss form av kontrollering (stikkprøver) opp mot originalbindene av NST. En liten krets av slektsforskere gjorde det mulig å realisere ønskene: John Roseveare har gjennomgått bokstavene A-C, Elin Galtung Lihaug  D-G, Robert Christian Skogly H-I, John Strøm J-K og undertegnede resten (samt en sluttfinish på bokstavene A-K). Også Kjell Eide, Lars Løberg og Leif Waldrop har hjulpet til med korrektur og stikkprøver.

Biskopen Peter Olivarus Bugge kan stå som et godt eksempel på vanskelighetene NST-registeret kunne volde før det ble bearbeidet. Han figurerte i det andre utkastet fra Risholm i hele sju forskjellige poster fordi inkonsekvente skrivemåter, ulike forkortelser og tilleggsopplysninger gjorde det umulig for den automatiske sorteringsfunksjonen i dataprogrammet Excel å lenke alle innførslene til en post. 

Kort om oppbygning og bruk av NST-registeret

NST-registeret er et anvendelig register som med fordel kan nyttes av så vel glade amatører som genealoger og faghistorikere. Den store fordelen med registeret er at det gjør det enklere og raskere å etablere viten om personer og slekter beskrevet i norsk slektslitteraturs desidert viktigste organ gjennom tidene, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift.

NST-registeret inneholder 65.636 poster ordnet etter patronymikon, person- eller slektsnavn, og mange av postene har henvisninger til to eller flere bind. I de tilfellene hvor registeret inneholder flere personer med samme navn har vi bevisst lagt disse opplysningene inn under en og samme post med mindre de opprinnelige registrene ikke inneholdt ekstra opplysninger – for eksempel fødsel- og dødsår, bosted, ektefelle, yrke og karriere – som gjorde det mulig å skille ulike individer fra hverandre. Som et praktisk eksempel på hvordan dette prinsippet er gjennomført, vil jeg nevne posten Hansdatter, Anne. Den inneholder tretten oppføringer fra ni bind av NST, men de fleste av disse oppføringene gjelder forskjellige personer. Vær derfor oppmerksom på at mange poster kan inneholde opplysninger om flere personer med samme navn. I praktisk bruk vil det likevel ikke bety store forskjellen for brukerne, siden man uansett må forvente og gjennomgå alle oppføringer av et navn man ønsker å sjekke nærmere.

Grunnen til at vi har valgt en såpass lettvint og ukritisk fremgangsmåte, har sine praktiske årsaker. Skulle vi laget et optimalt fellesregister hvor vi ut fra disse kriteriene konsekvent skilte mellom forskjellige individer med samme navn, ville vi vært nødt til å gjennomgå alle 36 bind for å hente ut nødvendige opplysninger til å inkorporere i registeret. Alternativt måtte vi ha laget nye registre til alle bind. Uansett valg av optimale løsninger sier seg selv at det ville tatt mange år å fullføre en oppgave av et slikt omfang, trolig ville tanken om et samlet register bli gitt opp i startfasen. Når vi nå har satt en foreløpig sluttstrek for arbeidet er det i håp om at brukerne tross registerets ufullkommenheter likevel vil ha stor nytte av det.

NST-registeret har sine svakheter, og følgende advarsler bør tas ad notam: For det første inneholdt ikke registrene til de første 14(?) bind av NST på langt nær alle person- og slektsnavn. I disse bindene ble det også laget registre for to og to bind av gangen. Det har dessverre vist seg at det den gang oppstod en del feil. En av feilene er at individer kan være ført med riktig sidetall, men med feil bindnummer. Om man ikke finner en person som er oppgitt å stå i f.eks. bind 12, s. 259, bør man derfor søke i bind 11, s. 259. Er man oppmerksom på at dette problemet kan forekomme, vil man som oftest finne frem. En oppretting av alle feil og mangler ville som sagt krevd en systematisk gjennomgang av alle disse bind, og med det en arbeidskapasitet foreningen ikke disponerer. Det er derfor ikke prioritert. Vi oppfordrer heller brukerne til å bruke NST-registeret med fornuft og kritisk sans!

NST-registeret er laget slik at det i prinsippet aldri vil bli helt ferdig, det vil alltid være noe å sette fingeren på. Det vil kunne oppdateres med henhold til feil og mangler i den eksisterende utgaven, og det vil være mulig å legge til registrene for de fremtidige bind av NST. Om dette kan gjennomføres i større omfang, avhenger imidlertid av hvilke frivillige ressurser foreningen kan disponere.

Det er også en annen ting brukerne må være oppmerksomme på: Foreningen har ikke kapasitet til å besvare spørsmål vedrørende personer og slekter nevnt i NST-registeret. Brukerne må selv regne med å oppsøke bibliotek eller arkiver for å finne eldre utgaver av NST. Foreningens bibliotek kan blant annet anbefales. Til slutt ber jeg nok en gang brukerne ha overbærenhet med at registeret langt fra er perfekt, og heller glede seg over den enestående muligheten det gir.

På vegne av NSF takker jeg alle som har bidratt til å gjøre NST-registeret klart til bruk. Dette er et arbeid som vil få betydning for norsk slektsforskning i lang tid fremover.

Per Reidar Christiansen


| Registeret: html/pdf-format | søkbart |