| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 

Fremdriftsplanen for Norsk Prestehistorie 1968

En del av prosjektet "Norsk Prestehistorie" fra © Norsk Slektshistorisk Forening.

Av Tore H Vigerust, tidligere trykt i Genealogen nr. 1/2001, s. 65.

I Norsk Slektshistorisk Foreningss sakarkiv ligger et legg med korrespondanse med Det kgl. Kirke- og Undervisningsdepartementet i tiden 1970-1977. Her finnes følgende søknad som foreningen 1. juni 1968 sendte departementet sammen med søknaden om økonomisk støtte til foreningens prosjekt Norsk Prestehistorie.Det Kongelige Kirke- og Undervisningsdepartementet, 1 juni 1968.

Deres ref. 565-Ku-68 GL/hl.

Innsamling og registrering av materiale til en prestehistorie

Som svar på departementets skriv av 24/4 iår skal vi meddele følgende - idet vi også viser til de tidligere oversendte bilag:

  • Verket skal inneholde biografier over personene inndelt efter de forskjellige stift og prestegjeld og omfattende alle prester fra reformasjonen og ut det nittende Århundre. Arbeidet må i første rekke konsentreres om registrering av det foreliggende rikholdige, men ennu ikke helt oversiktlige arkivmateriale.
  • Det er idag ikke mulig helt eksakt å fastslå når innsamlings- og registreringsarbeidet vil være avsluttet. Tidligere prognoser har vist seg å være for optimistiske. Vi tror imidlertid at ca. 10 år fra nu av vil være tilstrekkelig. Kostnadene ved dette arbeide vil da i alt vesentlig være den støtte, beregnet efter lønnsklasse 16, som vi søker om for arkivkonsulent Sigurd Engelstad.
  • Redaksjon og utskrivning av stoffet. Dette arbeide er tenkt gjennomført av et team kvalifiserte forskere. Da det nødvendigvis må gå noen tid før denne del av arbeidet kan ta til, er det idag ikke forsvarlig å si hvilke personer dette skal være, men flere har uttrykt sin store interesse. Universitetets Institutt for Kirkehistorie har likeledes stillet seg klart positivt til tanken, jfr. den tidligere oversendte erklæring av 22/2 ifjor. Til finansiering av denne del av arbeidet har vi god grunn til å regne med støtte fra Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd.
  • Finansiering og produksjon, trykning og salg: Et verk som dette vil ha meget betydelig interesse både hos private og geistlige over hele landet. Det vil også bli et helt nødvendig oppslagsverk i alle biblioteker av betydning. Vi kan derfor regne med en meget gunstig utgangsposisjon rent salgsmessig sett og dermed skulle finansieringen av dette avsluttende ledd i arbeidet ikke by på vanskeligheter. Hvorvidt det her vil være riktig å alliere seg med et av de større forlag eller basere seg på direkte akkvisisjon efter moderne prinsipper er ikke så lett å si, men en kombinasjon kan også tenkes. Selvsagt vil også de instanser som har støttet foretagendet måtte ha et ord med her. Som før nevnt vil vår forenings "jubileumsfond" til denne tid ha nådd ca. kr. 100.000,00 og det er meningen at dette fond i sin helhet skal brukes til prestehistorien.

Ærbødigst C. S. Schilbred, formann, Anthon Busch, sekretær