| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Prestebiografier

Sist ajourført:
11.03.2005

 

Innhold, 
denne siden:

Ulff, Morten Pedersønn
Aalborg, Mads Pedersen

 

Innhold,
Norsk Prestehistorie:
Biografier
Prestehistorien-forside
Forord/innledning
Historikk
Registre

 

 

 

 

 

NORSK PRESTEHISTORIE


U-Å (AA)
Ulff - Aalborg

 

Ø Hr. Morten Pedersønn Ulff

 sogneprest til Holt.

1610: Hr. Morten Pedersen, sogneprest i Holt var 1.6.1610 med på å utstede fullmakter for utsendingene fra Nedenes len til prins Kristians hylding i Oslo – segl.[1]

1589/1623: Finne-Grønn: Arendsals geistlighet, s. 6, 7, 67.


[1] Aktstykker N. Stænd. M. I, 136.

 

 

Ø      Aalborg, Mads Pedersen

1641 kapellan Toten
1643 sogneprest Biri

4.11.1641 ed som capellan hos D. mag. Nicolas Thomæs Eccl. Toutensium Matthisa Petræus Alburgensio.[1]

3.7.1643 ed som spr.: Matthias Petræus Aalburgius. Sted ikke anført.[2]

Mars 1650:[3]
Lauridtz Siguerszen Sigstad udj Byrre sogen wnderd.t supp.r at sognepresten H. Madz hannem et støche eng kaldes Hestewang will fratrenge, och det legge under prestebolet, wanseet at hand derudoffuer haffuer forhuerffet baade hiemb och laugtings domb, det till hansz gaard at følge, och tagen det udj første bøxell aff fogden Jacob Eggertzen, foruden Edersz Excell. hannem seenisten høygunstelig giffne resolution, at presten indtet dermed haffde at bestille, beder aller wnderd.t at motte meddeelis befahiling till fogden, hannem till rette at forhielpe, och for.ne eng ereffter udj frelsze at motte nyde for dend aarlig och sedwanlig rettighed, -
Fogden at rette sig effter Norgis loug och effter hansz bestillings tilhold.-

1650: Sognepresten vil trenge Lauritz Siguersøn Sigstad fra et stykke eng Hestevang kaldet uanset at denne har forhvervet baade hjemtings og lagtings dom at det skal følge hans gaard.
Stath. skal ha git resol. at presten intet dermed havde at skaffe.
Suppl. herom mars 1650[4]
Jfr. noget annet i denne forbindelse febr. 1650 I/280.

1654: Chria. Kapitels bog nr. 68 fol. 70, 71.

Matthias Petræus Aalburgens Pastor Ecclestiolæ Byrrhoensis har i "Ecclesio Christiania, ......." 1654 Chria. Chr. Steffensøn Bangs levert (en latinsk tilskrift?) vers til forfatteren.[5]

1654: Hr Oluf Jensøn til Næs kaller ham 1654 Kjære svoger.[6]

Folketell. 1664: Biri pr.gjeld
Gaarden Hønne. Hr Madtz Pedersen bruger 2 Huder, 2 skind.
Tj.drenge Jens Olsen 30 aar, Olle Effuensen 14 aar, Ansteen Amundsen 13 aar.

Hr Mads Pedersen paa Biri, 1655. O. Kap. 67/40, 36, 36

1663: I egenskap av prost medundertegn. han i 1663 kirkeregnskapet for flg. pr.gjeld:[7]
22/6, Land: Madtz Pederssøn Aalb.
23/6, Biri: Madtz Pederssøn Aalborg
23/6, Vardal:         -"-
25/6, Toten:           -"-
26/6, Gran:            -"-
26/6, Jevnaker:      -"-
27/6, Norderhov:   -"-
28/6, Hole:             -"-
I juni 1663/mars 1664 undertegn. han kirkeregnsk. for 1662 for de samme pr.gjeld.-
Skriver seg som ovenfor (begge varianter). Segl som viser et skip og bokst. M.A.[8]
I mars 1664 undertegn. han regnsk. for 1663 for de samme pr.gjeld. Skriver seg med flg. varianter: Madtz Pedersøn Aalb:, Madtz Pederssøn, Madtz Pederssøn Aalborg og Madtz Pederss: Aalb: - Segl med samme motiv som ovenst., men noe større, og bokst. M.P.A.[9]

14.10.1664 medundertegn. han et tiendereg. for Biri prestegjeld. (Kopi)[10]

1664/65: I egenskap av prost medundertegn. han besiktigelsesforetn. kirkene i sitt prosti, avh. november 1664 - januar 1665. Tallrike navnetrekk og seglavtrykk. Skriver seg som regel Madtz Pederssøn Aalb., men også Aalborg helt ut. Seglene mindre gode.[11]

1666: Heri en suplikk fra presteskapet i Hadeland prosti om fritagelse for å betale skatterestanser for årene 1657-60, dat. 20/7 1666, egenh. undertegn. av bl.a. M.P.A.[12]

12.5.1667: …… andrar og begj. at kirkene paa Byre og Vardal maatte continuo nyde deres ringe indkomst til deres høit fornøden reparation, ti hvis de ikke faar hjelp blir de ganske brøstfeldig og forfaldne.
Kirkene Bevilges at nyde deres indkomst indeverende aar, og denne uten forsømmelse eller forhal til reparation skal emploieres. Aggersh. 24.5.67.[13]

10.3.1667 …… som provst begj. at han efter ordinansen maa nyde fri skyds naar han i hans embeds forretn. er foraarsaget at reise.
Resol: …… Skal nyde fri skydsferd.
20.3.1667 …… begj. tienden til kirkens reparation maa forblive …… fornemmelig fordi kirkens fornødenhed det erfordrer
Den halve del forblive kirken til hjelp, i år og neste år. Aggersh. 26.3.1667.[14]

1677: Heri en egenh. udat. oppg. fra hr. M.P.A., hvori han angir seg selv og hustru (ikke navngitt), sin kapellan (heller ikke navngitt), samt 8 tjenestefolk.[15]

1677: Corporal Baard Lauridsen Melbye er ubuden kommen i hans residens, og i et gjestebud brukt stor og ulidelig insolence (Trette, tumult, …… m.m).
Bård Corporal kontrastevning 3.10.1677.[16]

1678: Biri, fogdregnsk.
Proust og Spr. hr Mads Pedersen [Aalb:] angir seg selv sin hustr. og Tjenere.
Her er ingen Klokker, da denne for lønnens ringhed er forløbet og forladt klokkeriet for nogle aar og ingen er endu ex integro kaldet, og har ei penger at leie sig en residens for. Endog bispen har samtykt en, saavit samme dog intet give en klokker.

1683: Heri en anmodn., dat. Biri pr.gield 19. november 1683 fra hr. M.P.Aa. ang. betalingen av kirkens korn og inntekter.

Res. 6. desbr.: Erkl. innhentes av stiftsskriveren Hans Must.[17]

1683: Mads Pedersen Aalborg. Biri pr.grd. 19. nov. 1683.[18]

1685: Bl. inntekter for Snertingdalen annekskirke 1685 anføres: "Sl. Proustens Enche dette aar gifued j Koe" – 1 ort 8 sk.[19]

1660: Hr Mads Pedersen Aalborg er formynder for Oluf Tommesen Holters barn i Nes (barnebarn til hr Thomes Laugesøn).
Han synes således i 1660 gift med en dtr. av Thomes Laugesøn i Oslo – ellers er det vanskelig å forstå hans opnevnelse som formynder for nevnte barn.
Hans dtr. (vel pleiedatter) g.m. kapellan i Biri, senere prest i Røken hr Peder Hansøn Kjelbeck.[20]

1688: Confirm paa en forskrivelse elelr Egtepagt mellem hr Niels Johansen Brinck og Anne Marie Handingmann afg. hr Madz Pedersens.
Hafn. 4.8.1688.[21]

Mads Pedersen Aalborg: PHT 4.VI.29

Hr. Mads Pedersøn Aalborg til Toten.
Hans slektninge:
1653.
Hans svoger er Herr Oluf Jensøn [Pharo] til Nes, Hedmark (a)
Hans hustru er blandt arvinger efter Hr. Mads Pedesøn til Toten (a)
Hans værmor er Marthe Pedersdtr. sal. Hr. Mads Pedersøn til Toten (a)
1654.
Hans søster er Johanne Pedersdtr. sal. Oluf Thommesøn paa Ø. Holter (b)
Han har tilsyneladende egne søsken (litt uklart formet i teksten a) fol. 83)
Hans søster Johanne angis av F. Gr. NPHT III 208 født 1612 i Aalborg.
Kilder:            
a) Chria.
Kapitels Bog nr. 68
b) Chria. Kapitels Bog nr. 68

Hr. Mads Pedersøn Aalborg, sogneprest til Biri.
Obs: der er en annen Hr. Mads Pedersen til Toten

Diverse opplysninger.

1654     Befuldmektiget av sin svoger Hr. Oluf Jenssøn [Pharo] til Nes Hedemarken i dennes sak for Domkapitlet for underkjennelse av herr Evind Baardsens prostedom i tvist med Chr. Gundersen om gamle arvesaker. (Chr. Kapitels prot. nr. 68, fol 70-84).

1654      Skriver hans selv sit navn Madts Pederson Alberig

1654     Stevner han paa søsteren Johanne Pedersdtr. sal Oluf Thomesøns vegne for Chria. Dom kapitel m: Niels Thomesøn prest paa Toten i tvist om arvespørsmål fra m: Sevold Thomesøn 1636 (Chria Kap. nr. 68 fol 99-100)

1673     En av sorenskr. Peder Andersens døtre "opholder sig hos Hr. Matz i Biri" (T.V. Biri sk.prot. 2).

Hr. Mads Pedersen Aalborg, spr. til Biri
+ 16. mai 1686
Gift med Anna Maria Hanningman (Handingmann)
Ekteskapskontrakt oprettet 23.6.1686 med kapellanen [prestens suksessor] kst. spr. hr Niels Johansen Bring.[22]

Hr Mads Pedersen Aalborg til Biri: F.Gr. NPHT III 208

1643: Hr Mads Aalborg, spr. til Biri, prost. Se fotokopi av presterekken i prostiprot., under Biri.

Hr Mads Pedersen Aalborg til Biri. F.Gr. NPHT II 266.

Hr Mads Pedersen Aalborg på Biri
Hans kone var søster av Hr Alf Pedersen til Ringsaker, som formedelst S. Hr. Jensis Venners Foregivende ikke udi hans Liffs Tid vilde afstaa sit Kald uden for sin Søster Mand Her Mads paa Biri.[23]

hr Mads Pedersen Aalborg
sogneprest til Biri, prost over Hadeland og Toten (a)
Død 16 mai 168
Gift med 1. Hilleborg Christophersdtr., dtr. av Christopher Jensen spr. til Stange og Marthe Pedersdtr. [i hennes 2det ekte] (g)
Gift med 2. Anne Marie Handingmand (a). Hun gift 2. med hr Niels Johansen Brinch (b). Hendes stiffar er 1685 hr Dirik Muus (a).
Hans søster er 1685 Johanne Pedersdtr. hvis svigersøn er hr Peder Kielbech (a).

15.10.1685 oppretter enken Anne Marie Handingmand kontrakt med Johanne Pedersdtr., mannens eneste arving, om arven, og betaler hende ut (a).

4.8.1688 confirm. på ektepakt mellem hr Niels Johansen Brinck og Anne Marie Handingmann sal. hr. Mads Pedersens (N Aa Br) (b)
[Kapellan, og prestens suksessor (i)

Kilder:
a) Chra. Stift geistl. sk.prot. a. fol. 41f
b) N. Aa. Br. 4.8.1688
c) Stath. Extr. prot. I 393, III 328, 277f
d) Oslo Kap. prot. nr 68, fol. 70, 71
e) Rig. Stevn. 1.10.1677
f) Sth. Indk. Sager 1683 D IV 22
g) FG: NPHT II 266
h) FG: NPHT III 208
i) Chra. notarialprot. 1/120. Kontrakt mellem A.M. Handingmand og hr Niels Bring, kapell. og kst. spr.


[1] Edsprot. s. 71
[2] Edsprot. s. 33
[3] Sth. extr. prot. 1650, s. 293
[4] Stath. Extr. prot. I 293
[5] Bibl. Norv. 19/3
[6] Chria. Captel nr. 68 fol. 71
[7] RK. Kirkeregnsk. Akershus Stift, pk. 12, Hadelands prosti 1661, fol. 3-21
[8] Ditto samme pakke, regnsk. 1662, fol. 3-18
[9] Ditto regnsk. 1663, fol. 19-37
[10] RK. Kirkeregnsk. Akershus Stift, pk. 13. Tienderegister 1664
[11] RK. Kirkeregnsk. Akershus Stift, pk. 15. Besiktigelse av kirkene 1664/65, fol. 5-75
[12] RK. Kirkeregnsk. Akersh. Stift, pk. 22b. Geistligh. contrib. 1656-61
[13] Sth. Extr.prot. III 328. Jfr. II 104, III 361
[14] Sth. Extr. prot III 277 f
[15] RA. Personalia. Pk. 153, "Akersh. Prosters Ang. til Familieskatten 1677". Hadeland, Toten og Valdres fogderi.
[16] Rig. Stevn. 1.10.1677
[17] Statth. ark. D. IV, 22. Brev 1680-85.
[18] Stath. Innk. D. IV.22.1683
[19] RK. Kirkeregnsk. Akershus Stift, pk. 19. Hadelands prosti, 1673-85
[20] Joh. Garder RÆL. I 296.
[21] N. Aa. Br.
[22] Chria. Bispens notarial prot. 1 fol. 120. Kontrakt mellom enken og kapellanen hr Niels Johansen Bring.
[23] Ringsaker missalet. NHT 2 V 268

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005