| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 
Prestebiografier

 

Innhold, 
denne siden:

Nielsen, Povel
Nested, Søren Knutsen

 

 

 

Innhold,
Norsk Prestehistorie:
Biografier
Prestehistorien-forside
Forord/innledning
Historikk
Registre

Sist oppdatert:
11.03.2005

 

 

NORSK PRESTEHISTORIE

N
Nested - Nielsen

 

Ø      Nielsen, Povel, 1623(?)

1xxx: sogneprest Sande

1591: Valgt av Hougs prestegjeld 24.4.1591 til å møte ved Christan IVs hyldning i Oslo.[1]

1610: vitnemål i skilmissesak.[2]

1611: hr. Pouell Nielsønn. Hans segl og underskrift finnes på bilag til skattemanntallet fra 1611, dat. 20.9.1611[3]

1623: død i høy alder, gift 13.10.1566 med Christine Haard, enke etter h. Christoffer Nielsen til Sande (datter av lagm. i Oplandene Bent Andersen Haard).[4]

1610: vitnemål i skilmissesak.[5]

1638 !!!: levet ennå rolig som forrige sogneprest 1638. Ble etterfulgt 1630 av hr. Mogens Lauritsen. Hans datter antar Fgr (Finne-Grønn?) gm. hr Mogens Lauritsen og 2.g.m. hr. Bertel Pedersen Normand.[6]

Andre opplysninger:
Hr. Paul Nielsen antas av Y Nielsen JNV. s.80-87 å være bror av bisp Jens Nielsen. Dette betviles og benektes av rektor A.E.Erichsen i PHT 3 I 270f, spesielt 273.
Sønn hr. Niels Paulsen var 1596 nylig blitt hans kapellan og ble det i 24 år til sin død.

hr. Povel Nielsen er nevnt i NRR XI 636.


[1] Aktstykker N. Stænd.m. I 46.
[2] ODK Kapittelbok s. 69
[3] RK. Kirkeregnskapet Akershus st., pk. 22a, geistl. Contirb. 1611-51.
[4] Fgr. NPHT I 34.
[5] ODK kapittelbok s. 67.
[6] NST XII 15.

 

 

Ø Hr. Søren Knutsen Nested

kapellan til Holt.

hr. Søren Knudsen var trolovet med hr. Christen Jenssøn Schjeldrups enke, Adelus Lauritsdtr Lystrup, men trolovelsen ble hevet ved Stavanger Domkapittels kjennelse 13.1.1625.[1]

hr. Jørgen Knudsen er også nevnt i NST V, 318 og 323.


[1] H. Sollied, NST I, 201.

 

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005