| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

Prestehistorien
Biografier

B

Bagge - Bagger

 

| Biografier | Prestehistorien - forside | Forord/innledning | Historikk | Registre | Sist oppdatert: 13.05.2003 |

 

Ø      Bagge, Jørgen Lauritz

1707: cand. theol.
1716: feltprest
1717: Res. kap. Lier
1720: Sogneprest Stokke

1707/1713: Jørgen (Georgius) Bagge, cand. theol., født på Strømsø 1687, Eksamen 2.5.1707 haud illaud, 15.6.1707 haud illaud. Innskrevet i distinctionsprot. 14.3.1713. Oppholder seg på Strømsø.[1]

1720: Jørgen Bagge conf. at være Sogneprest til Stokke prestegjeld og des annexer i avdøde hr. Niels Colstrups sted. Grevens kallsbrev 30. sept.[2]


Andre opplysninger:

Bagge, hr. Jørgen Lauritssøn, sogneprest Stokke, se NST IX 198.

 

Ø      Bagge, Lauritz Jørgensen

        : stud København
        : Studier utenlands
1683: Sogneprest Våle
1698: Magister

1682: Hr. Lauritz Dahl (feilskrift) Bagge (egenhendig signatur) kallsbrev. Egenhendig København 26.1.1682 Lauritz Bagge fatt. gl. studios studeringer inden og utenlands, søger Vang, Valdres som ved hr Jørgen Grils dødelig afgang er blit vacant. Biskop Hans Rosings attest av Christiania 20.12.1681 er vedlagt.[3] Hr. Ove Ovesen ble utnevnt til sogneprest til Vang 21.3.1682. Dersom Laurits Bagge virkelig har vært utnevnt i februar måned må kallsbrevet ha blitt kassert straks av en eller annen grunn.

1683: Laurentius Bagge avla ed som sogneprest 13.7.1683. Stedet er ikke nevnt, men i originalprotokollen er tilført med biskopens hånd: Vaale V.[4]

1698: Mag. Phil: Dominus Laurentius Georgij Baggeus, pastor apud Vaalensis in comitate Jarlsberg.[5]

1700: mag. Lauritz Jørgensen Bagge, sogneprest til Vaale pr.gj. Conf. paa kaldsbref (”vaceret av stath. Gyldenlev 1683)[6]

 
Andre opplysninger:

31.7.1683 viet hjemme i huset Hr. Laurs Bagge og Margrete Petterdatter.[7]

14.7.1686 viet Hr. Lauritz Bagge og Marie Trøner.[8]

Hans svoger (ved ekteskap med Marie Trøner) er Mogens Jensen, rådmann i Tønsberg, gift i Holmestrand med Anne Cathrine Nielsdatter Skjerven.[9] Mogens Jensen svoger er Oluf Nielsen Skjerven.

Maria Trøner er datter av rådmann i København Strange Trønner og hun er søster av skildrer Christopher Trønner i Christiania.[10]

1704 er innført i Tønsberg og Holmestrand Rådstueprotokoll en sak om avdøde Hr. Laurits Bagge, forrige sogneprest til Vaale.

Laurits Bagges datter skal være gift 9.1.1705 med hans etterfølger i Våle hr. Hans Clausen.[11]

 

Ø      Bagge, Mathias (Thomasen) Green

1728: stud
1734: Cand. theol.
1737: Pers. kap. Botne

1734: Mathias Bagge, cand. theol., nordmann fra Christiania, født 1710. Akter å gjense sine egne. Eksamen 28.6.1734 non contemn, 1.9.1734, laudabilis.[12]

1737: Attest Modum pr.gj. 11.12.1737, Mathias Thomasen Bagge er døbt i Heggen hov. kirke, Modum 26.4.1710. (Foreldre ikke anført) I samme arkiv ligger attest fra hr. Skielderup i Stokke pr.gj. om skiftebrev efter hans sal faders hr Thomas Greens stervboe er dat. 13. feb. 1713. Her anføres Mathias Bagge som barn 2 år 9 mndr 3 uker. ”dette fordi han ikke får attest fra Modum kirkebok.[13]

Avskrift av hans testion. publ. dat. 6.6.1734.[14]

1738: Ed som cap pro pers til Botne 4.1.1738[15]

Mathias Bagges vita, dat. 4.1.1738[16]

1760/61: Søkte forgjeves Fet sognekall, hadde tjent i 22 år[17], søkte 1761 Toten sognekall[18], Stange sognekall [19], og Øyer sognekall[20].

1762: Søkte 1762 Aurdal sognekall, og biskop Nannestad ber om at han må bli utnevnt, da ingen av ansøkerne var mer trengende til allernådigst bønnhørelse enn ham. Han hadde vært kapellan i 25 år, og var utelukket fra etthvert håp om befordring innen grevskapet da det var utstedt ekspektansebrev på samtlige kall.[21]

1763: Søkte forgjeves Onsøy sognekall[22], Eiker sognekall[23].

1764: Søkte Hobøl sognekall[24], Borge sognekall[25] og Eidanger sognekall[26].

1766: Søkte Rygge sognekall[27], Kargerø sognekall[28] og Borge og Torsnes sognekall[29].

1768: Søkte forgjeves Spydeberg sognekall[30].

1769: Han søkte Vardal sognekall 1769. Biskop Nannestad nevner ham som den eneste i sin innberetning om vakansen, og ber om at han nå endelig må befordres.[31]

 
Andre opplysninger:

NST IX 199

Mathias Green Bagges ekteskapsbevilling i 3. ledd med Boel Maria Falch.[32]

 

Ø      Bagger (Bager), Mag. Oluf Hansen

1668: stud.
1670: cand. theol.
1679: før 1679 Hører, Kristiansand, senere kantor og klokker.
1691: Res. kap. Kristiansand
1704: Sogneprest Kristiansand, prost
1704: Magister

1691: Oluf Hansen Bagger bref at vere capellan i X sand, i avd. hr. Søren Isachsens sted.[33] Hans ansøkning, datert Kr. sand 27.9.1691, påtegnet attester av sogneprest Jonas A. Undal og Kr. sands magistrat. Oluf Hansen tjenestegjør nå på 17. år ”der paa steden”, hadde først i 12 år vært kollega i den latinske skole, siden kantor og klokker til kirken.[34]

1694: Han stevnet i 1694 forgjengeren, hr. Søren Isachen Friis’ enke Karen, angående en pensjon på 30 rd. Saken var fremme for Overhoffretten 23.4.1694.[35]

1702: 22.2.1702 søkte menigheten om at Oluf Bager, daværende res. kap., måtte bli ny sogneprest, etter hr. Jens Jersin.[36]

1704: Hr. Ole Bager brev at være sogneprest til Vor Frelsers kirke, Xsand, i forrige nu avdøde mag. Jens Jersins sted.[37]

1721: hr. Oluf Hansen Bagger er død, eftermannen hr. Jens Chr. Spidberg utnevnt 9.5.1721.[38]


Andre opplysninger:

Sønn: Mathias Olsen Bagger.[39]

Friis-Petersens register til universitetsmatrikkelen har følgende henvisninger:

Lassen Christiansand 112, Thrap 76, Stavanger 2/273 flg., K.S. 4.R. 4/393,

P.T. 5.R 3/32.

Se Einar Strand: Kristiansand katedralskoles historie, s. 31f.

Se Bolling: Kyrkjeliv, s. 23, 108, 225, 403.

Se E.A. Thomle: Fam. Undal, s. 46 note 2 og s. 61.

 


[1] Ostermann s. 34.

[2] Norske Aabne breve 12.1.1720.

[3] Norske Innlegg 4.2.1682.

[4] Edsprotokoll, s. 138.

[5] København Univ. Matr. II – 234.

[6] Norske Innlegg 9.1.1700.

[7] Christiania kirkebok 1/147.

[8] Christiania kirkebok 1/149.

[9] V. Jarlsberg pb. 1, fol. 74.

[10] PHT 5 IV 83

[11] ikke oppgitt kildehenvisning.

[12] Ostermann, s. 89.

[13] Christiania bispearkiv, Kirkens tjenere, B. Embetsm., eske 1.

[14] Christiania bispearkiv, Kirkens tjenere, B. Embetsm., eske 1. Eksamenspapirer.

[15] Christiania bispearkiv, Geistlige pers., pk. 1

[16] Christiania bispearkiv, Kirkens tjenere, A5. Vitapr. 1731-65, fol.65a-b.

[17] Norske Innlegg 25.4.1760, Peder Egede.

[18] Norske Innlegg 15.5.1761, Peder Heuch.

[19] Norske Innlegg 29.5.1761, Poul Winsnes.

[20] Norske Innlegg 11.9.1761, Christen Smith.

[21] Norske Innlegg 11.2.1763, Hans Henr. Tybring.

[22] Norske Innlegg 30.9.1763, Johs. Bruun Stabel.

[23] Norske Innlegg 23.12.1763, Peter J. Nyrup.

[24] Norske Innlegg 22.6.1764, Peder Ring.

[25] Norske Innlegg 16.11.1764, N.W. Weidemann.

[26] Norske Innlegg 25.1.1764, J.N. Mechlenborg.

[27] Norske Innlegg 14.2.1766, Christen Friis.

[28] Norske Innlegg 15.4.1766, Jacob Lund.

[29] Norske Innlegg 9.5.1766, Peter Magnus Vingaarden.

[30] Norske Innlegg 19.2.1768, J. N. Wilse.

[31] Norske Innlegg 10.3.1769, Ambrosius Flor Hofgaard.

[32] Norske Aabne breve, 8.5.1741.

[33] Norske Aabne breve, 8.8.1691.

[34] Norske Innlegg 8.8.1691.

[35] Se boken Overhofrettsdomar, bind 3, 1995.

[36] NST XVIII, s. 126.

[37] Norske Aabne breve 5.4.1704.

[38] Norske Aabne breve 9.5.1721.

[39] Ehrencron-Müller I, 210.

 

| Biografier | Prestehistorien - forside | Forord/innledning | Historikk | Registre | Sist oppdatert: 13.05.2003 |