| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 
Prestebiografier

 

 

NORSK PRESTEHISTORIE

S
Skaktavl - Sørensøn 

 

Ø     [Skaktavl], Torbjørn Olavsson

Sogneprest Toten, død 1577

1547: hr. Torbern Olssøn kjøper ½ pund i Serepstad på Toten.[1]

1648: Hans hustru Ingerid Pedersdatter døde 29. november 1548. Hans søstersønn Ture Olufsen Hummer skrev da et latinsk sørgedikt over henne,senere trykt under hans studieopphold i Rostock 1557-63. Se under Ture Olufsen Hummer.

3.3.1556 Oslo: Joen Torszen, Haagen Torszen og Peder Torszen sambaarne brødre i Oslo vedgaar at have solgt til erl. velb. mester Torbjørn sognepræst paa Toten gaarden Helleland paa Ringerike i Røsse fjerd. av årlig skyld 2 pd. for 80 lod sølv, 10 pd kobber, 9 pd malt og 5 kjør.[2]

1557/58: mester Torbjørn gav for thiendrente av Toten 1 ko.[3]

1557/58: 11 (3?) pd malt opborenn aff mester Amundt och mester Torbiørn j affgifft aff Schodine fiskett j Lanndt (må vel være mag. Amund til Gran og mag. Torbjørn til Toten)[4]

1573: Mesther Torbiørn skal betale Helle Bentsen hues frue Anne hans hustru haffuer vdtaget epther thii mesther Torbiørn icke ville suerie at han icke søchte sengh och dysk met henne.[5]

1577: Vardal-missalet: Anno dominj 1577 paulo ante solis ortum 18 juni, Vir reuerendis ex hac miseriarum calomitatumque valle in perpetuam cum o[mn]ibus pijs fælicitatem Magister Torbernus Olaus, Ecclesiæ Totensis pastor, migrauit placideque cum petribus vitam finiuit…..osv.[6]

1577: Mester Niels Snell fik brev på et kannikedømme i Hamar domk. som vaccerer og ledig er etter mester Torbjørn Olssøn.[7]

1593: Se notat under mag. Amund Ellingsen, sogneprest Gran.

Andre opplysninger:
M. Torbern Olaffson, sogneprest Toten.[8]
1558: M. Torben Olsen, kannik i Hamar domkirke bevitner en vidisse[9]
Bang, A.C.: Den Norske Kirkes Geistlighed, Christiania 1897, side 121-22.


[1] DN II 855
[2] NRA dipl.
[3] ALR 81
[4] ALR 163
[5] NSO 35
[6] NPHT II 405
[7] NRR II 236
[8] DN IV 833
[9] DN VI 819

 

 

Ø      Skonk, Carl Tordsson

før 1577: sogneprest Toten

1576: Her Karl skal betale Chrf overskjærer hva han på sin kvinnes vegne er ham skyldig og bevislig innen maanedsdag(?) og dertil gi kosthold for han ikke møtte.[1]

19.7.1584: 19. juli døde hederlig og gudfrygtige quinde Gulog hr Carls paa Toden af pestilentz med en af sine smaa piger Margareta. Den tid var paa Toten hendødd noget paa det fjerde hundret i 1584, men strax her efter døde 4 av hendes børn og 3 andre.[2]

15.6.1593: præbende ledig efter afgangne her Karl Thordsson, gis til hr Haaken Mogensøn sogneprest til Vangs sogn.[3]

Andre opplysninger:
1593: se NPHT II side 265

hr Carl Tordsen  [Skonk] sogneprest Toten
gift 1 med Gullaug død 1584
gift 2 med Karen Sevaldsdtr. [Gyllenaar]
av hans døtre av 1 ekteskap blev Karen (Cathrina Carlsdtr gift 28.10.1574 med hr Niels Vegle til Vardal. Margrete med 4 andre barn døde i pesten 1584.[4]

28.9.1574: Vardal-missalet: canubio parua cum ponpa in ædibus Reuerendi virj D. Caroli, sua puella Catharina mihi tum in Ecclesia Hoff despensata celebrauj[5]

Hr. Carl og Karen Sevaldsdtr. hadde en dtr. som ble gift med Nils Atlungstad i Vang (som nevnes 1630)[6]

H. Sollied ytrer tvil om hans datter Ingrid.[7]

 

[1] N So. 178
[2] Norsk Personalhistorisk Tidsskrift (NPHT) II 405.
[3] NRR III, side 297
[4] NPHT II 410.
[5] NPHT II 407.
[6] NST VI 145
[7] NST IX 294

 

 

Ø Sverdrup, Østen Andersen

1683: Studiosus
??: cand. theol.
??: Hører, Christiania
1695: Aftensanger Bragernes
1695: Sogneprest Holt

1690: Studiosus Østen Sverdrup leiermål, efterladelse, ?? nogle uger for tidlig barsel.[1]

1695: Østen Andersen Sverdrup, studos, oppreisning for leiermål, kommet for tidlig etter bryllupet i barselseng.[2]

1695: Hr. Østen Andersen Sverdrup brev at være sogneprest til Holte prestegjeld[3].

[1695] Ostanus Andrea, Pastor Ecel. Holtens, er oppført i en liste over 15 prester som ble ordinert av biskop H. Munch mens han var biskop over Kristiansands stift.[4]

1697: Heri en oppgave fra hr. Østen Andersen Sverdrup sogneprest Holt prestegjeld, datert 11.8.1697. – Oppfører seg selv, med hustru og 2 tjenestefolk. Med hans segl i fint avtrykk. I skjoldet en rose, flankert av grener, samt bokstavene Ø. A. S. Sv. rundt hjelmen.[5]

1701: Under prestegården oppføres:[6]

Hr. Østen Andersen Sverdrup, 38 år
sønner:
Anders Østensen, 9 år, går i skole i Trondheim.
Mathias Østensen, 6 år, hjemme.
Friderich Østensen, 4 år, hjemme.
Christian Østensen, 1 år, hjemme.

1701: Hr. Østen Andersen Sverdrup sogneprest til Holt brev anl. samme sit kald med alle tilligg. annexer særdeles Tromøe og Arendal, at nyde ligesom hans formend med den sedvanlig indkomst og rente.[7]

1704: Østen Andersen Sverdrup sogneprest til Holte prestegjeld og hans formand afg. hr Mogens Lauritsens Enke, at erkl. seg med æd om hvis til Fløgstad annex kirke er given m.v.[8]

1705: Johanne Brahmer afg. hr Østen Sverdrups fhv. sogneprest til Holt, Kristiansands stift hans efterleverske bevilling at sitte i uskiftet bo.[9]

[1707]: enken Johanne Bræmmer nevnes av biskop Bircherod i en fortegnelse over presteenker i Nedenes fogderi, dat. 13.1.1707, men det finnes ingen kvittering for henne, som for de øvrige enker, for mottatt pensjon for 1706.[10]

1708: Enken kvitterer for leilendings- og proviantskatten av 2 huder (4 ½ rdl) i gården Skinflestad i Østre Moland (bilag 21), likeså 1709 (bilag 16), 1712 (bilag 12) og 1714 (bilag 22) likeså 1717 (bilag 8 til revisjonsmåten, denne er dat. Christiania 27.9.1726). For 1719 kvitterer sogneprest Laurits Belitz ”Paa min Vær-Søsters Vegne Johanne sl. Hr. Østen Sverdrups (bilag 27).

1732: 21.3.1732 begraver byen Christiania  sl. hr. Østen Andersen Sverdrups Enke.

Div. opplysninger:
Se Bolling: Kyrkjeliv, side 411.

 

[1] Norske Aabne breve, Vang 1690.
[2] Norske Aabne breve, 12.3.1695.
[3] Norske Aabne breve,  Hafn 17.8.1695.
[4] Edsprotokoll, side 144 og 236.
[5] Nedenes fogderegnskap 1697, Bilag 8 Consumption og folkeskatt.
[6] Manntall 1701, b. 3, s. 222 Holt prestegjeld.
[7] Norske Aabne breve, 21.5.1701.
[8] Norsk Indlegg, 20.12.1704.
[9] Norske Aabne breve, 28.2.1705.
[10] Nedenes fogderegnskap 1706, bilag 13.

 

 

Ø Hr. Hans Søffrenssøn

Sogneprest til Holt.

1666: Hr. Mogens Lauridtzenn, sogneprest ungefer 34 ½ år gl. 4 stedsønner: Søffren Hansen 15 år, Morten Hanssen 12 år, Oluff Hanssen 10 ½ år, Jens Hanssen 7 år.[1]

Han og hans nærmeste etterslekt er behandlet i Finne-Grønn: Arendals geistlighed, side 7-14, 92, 94. Han nevnes også side 20.

1684: Hr. Hans Søffrenssøns datter Dorthe Hansdatter nevnes i consumpsjonsskattemanntallet for Holt 1684 som medlem av sogneprest Mogens L. Linds husstand (”datter”).

Han er også omtalt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift IX, side 86.


[1] Folketelling for Nedenes prosti 1666, Holt prestegjeld, side 133.

 

 

Ø Sørensen, Rasmus, ca. 1525-1599

1spamfighter
568: Kalfsrud 4.3.1568, Vaale skibrede, Vestfold. Vivilstad kirke.[1]

1582: Forsane (?) mellom Snekkestad og Helgeland i Vik i Våle, Vestfold, Krosmesseaften (2. mai) 1582. 12 lagrettemann i Våle. hr. Rasmus Sørensen, sogneprest på Våle ved rikets stevning mot Hans Hallvordsen, ang. eiendomsrett til 2 fosser. Dom: 1 til prestebolet, 1 til private eiere.[2]

1591: Valgt i Tønsberg 19.5.1591 til å møte ved Christian IVs hyldning i Oslo.[3]

Andre opplysninger:
Helga bisp Jens Nielsens ”cognata”.[4]


[1] DN VI 829.
[2] Deichm. dipl. 254.
[3] Aktstykker N. Stænd nr. I 47.
[4] NPHT II 289.

 

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005