| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 
Prestebiografier

 

 

NORSK PRESTEHISTORIE

 

P
Pedersen - Paasche (Paaske)

 

 

Ø      Pedersen, Knud

 Sogneprest Gran, +1615

1604: Som student skrev han Canutus Petrj Norvegianus Totensis
23.2.1604 i Wittenberg men minneord i hr Lars Holgersens Stambok.[1]

Hadeland Bygdebok I/288 var først Kapell. hos Torsten Sørensen og tiltraadte kaldet ved dennes død 1612. Var g.m. datteren Maren.

1610: var en av de 3 utsendinger fra Hadelands prosti til prins Kristians hylding i Oslo.[2]

1611: mandtal medd. RA II 389

1615: Oslo lagt. prot. 6/90, 5/135, 5/215
hans enke lever
Sal. hr Christen

1615: Se fotokopi av presterekken i prostiprot. under Gran.

S. av (fogden) Peder Knudsen, Toten og Hadeland, g.m. Maren Torstensdtr. (Morsing) som 2) ble g.m. Hr Michel Christophersen Munch, spr. til Gran.[3]

Spr. til Gran 1612 til død 1615
G.m. Maren Torstensdtr. (skifte 16.7.1633 i Gran, Hadelands thingbog nr 1 fol 36 ff).
(Dtr. av hr Torsten Søfrensen Morsing, spr til Ringebu, senere til Gran).
[Hun ble 2) gift ca. 1616 med hr Michel Christensen Munch, til sist spr i Gran 1616 - +1649][4]

Sønn av foged Peder Knudsen på Toten. Hadde ingen barn.

Død barnløs. S. av Peder Knudsen fogd på Toten.[5]

G.m. Maren Torstensdtr. (Dtr av hr Torsten Søfrensen Morsing spr Ringebu)

Gift 2) hr Michel Christophersen Munch spr Gran 1616-49.[6]

Hr Knud Pedersen *Maren Torstensdtr.  +u.b.[7]

Knud Pedersen (sønn av foged på Toten og Stftsskriver Peder Knudsen som brukte Winckevåbenet i sitt segl) var sogneprest fra 1612 i Gran på Hadeland. Blev stud. i Wittenberg 7/10 1601. Var der sammen med Lauritz Holgersen, senere prest i det Trondhjemske og bispesønnen Samuel Jørgensen, senere sogneprest i Mandal. Denne Knud Pedersen var gift med Maren, datter av hans formann i Gran, Torsten Sørensen Morsing. Han antas død ca. 1615 og hans enke blev gift med Mikkel Knudsen Munk (Vinranke-Munk). Han hadde bare en kjent datter som blev gift med Bernt Garmann, kapellan i Gran.[8]


[1] O. Grønli NST II 184
[2] Aktstk. n. Stænd. M. I, 133
[3] Thomle PHT 3 III 162
[4] NPHT III 29
[5] NPHT II 29
[6] NPHT II 409
[7] Gress Jub Lær 2, 318
[8] Hr. Knud Pedersen Kylstrup, spr. Oppdal. Fra et manuskript av dr. Yngvar Kjelstrup: Oversikt over endel personer som har ført et slektsnavn som har en viss likhet med Kielstrup-navnet, men med avvikende skrivemåte i større eller mindre grad.

 

 

Ø      Pedersen, Mads

Sogneprest Toten 1611

8. aug. 1611: Ed som spr Totensis Matthias Petrj Nort: Asloensis[1]

Se fotokopi av presterekken i prostiprot., under Toten.

1618: I Oslo Hamar Kap.s jordebok 1618 fol 205 og 31, 39 under Altare Michaelis findes "Denne Rente følger min kiere fader her Peder Matzøn naad.  ham af k Maj bevilget men efterdi han self for skrøbeligheds skyld ikke underskrive kand, har jeg paa hans vegne efter øffrigheds raad underskreven.
Madtz Pedersen
Sognepræst paa Toten
Eg hand
(men ikke segl)

23.3.1619 medundertegn. han kirkeregnsk. for Toten 1617-18, i egenskap av spr. Han var ikke selv kirkeverge. Hans underskr. seg: Madtz Pedersøn. Segl i uklart og dårlig avtrykk.[2]

2.4.1624 medundertegn. han kirkeregnsk. for Toten 1619-22 i egenskap av spr. Var ikke selv kirkeverge. Underskr. seg: MP Segl. med monogram, og bokst. M.P. over dette.[3]

14.4.1624 hos ham avlegger Johannes Chieldius Norvegus ed som kapellan.[4]

21.12.1625 Hos hr Mathiam in Touten avlegger Christen Michaelius ed som kapellan.[5]

Oppl. om to av hans kapellaner.[6]

1626: Foto av hans navnetrekk og segl 1626 (kirkeregnsk. 1623-25 i SA Hamar) finnes i A4, under hr. Peder Frandssøn, spr. Land.

1627/29: Ga 160 lod sølf forstrekn.[7]

8.2.1628 medundertegn. han kirkeregn. for Toten 1626-27, i egenskap av spr. Var ikke selv kirkeverge. Underskr. seg: Madtz Pedersen. Segl i dårlig avtrykk.[8]

10.1.1630 medundertegn. han kirkeregnsk. for Toten 1628, i egenskap av spr. Var ikke selv kirkeverge. Underskr. seg: Madtz Pederss. Segl i dårlig avtrykk.[9]

Hr. Mads Pedersøn til Toten. Værsøn til fogd Peder Knudsen. Skifte 1636.[10]

1638: Marte sl. Mads Pedersens efterleverske. Landskatten Hadel. og Valdres, Toten Pr.gjeld. Lang liste over jordegods hun eier og skatter av, bl.a. Ballishoel.[11]

(1641): Marte sallig her Madtz Pedersens Efterlev. hennes odelsgods, 1 side, 31 poster, skat X.[12]

1642: Marthe S: Her Madtz Pedersen betalte 1642 som jordeiende bønder Baadmandsskat.[13]

Hr. Oluf Jensen til Næs   *Martha Pedersdtr.   tidl. *
der har arvet Baldishol, som i sin tid er pantsat av sal. Peder Knudsen
Hr Mats Pedersen til Toten +1685
* Anne Marie Handingman

Hr Mads Pedersen spr Toten 1611-36: NPHT II 266

Hr Mads Pedersen til Toten tillegges av NST VIII 195 fam. navnet Morsing.



[1] Edsprot. s. 10
[2] RK. Kirkeregnsk. Akershus stift, pk. 1a, Hadelands prosti
[3] RK. Kirkeregnsk. Akershus stift 1b, Hadelands prosti
[4] Edsprot. s. 50
[5] Edsprot. s. 52
[6] NST b. XIX, s. 299, 301
[7] ALR 37 VIII
[8] RK. Kirkeregnsk. Akershus Stift, pk. 3, Hadelands prosti
[9] RK. Kirkeregnsk. Akershus Stift, pk. 2, Hadeland prosti
[10] Chria Kap. bog nr. 68 fol. 70a, 73, Jordegods 746,77
[11] Akersh. Lensregnsk. pk 47b
[12] ALR 49 III, 27
[13] Akersh. Lensregnsk. 57d

 

 

Ø      Pedersen, Mogens

1614: sogneprest Onsøy
ca. 1629: prost

18.1.1614 [Koldinghus]: Bispen i Oslo:[1] et Prestekald er fratat hr Jacob Hjort, og vi har befalet at det til videre skulle vaccere. Nu skal Mogens Pedersen bekomme dette kald, og J ham strax ordinere og innsette.

16.2.1621: var han tilstede ved avl. av kirkeregnsk. for Onsøy 1615-19, men undertegnet ikke.[2]

1627/29: hr Mogens Pedersen ga 40 lod sølf forstrekn.[3]

1629: I egenskap av prost medundertegner han kirkeregnskap for følgende prestegjeld: Berg, Enningdal, Idd, Skjeberg, Glemmen og Tune.[4]

1631: I egenskap av prost medundertegner han kirkeregnskap for følgende prestegjeld: Hvaler, Enningdal, Ulsrud, Svindal. Segl i til dels gode avtrykk.[5]

1631: I egenskap av prost medundertegner han kirkeregnskap for følgende prestegjeld: Idd, Berg, Skjeberg, Tune, Borge, Våler, Råde, Rygge, Hvaler og Onsøy. Segl ved samtlige underskrifter til dels i perfekte avtrykk. [6]

1632: I egenskap av prost medundertegner han kirkeregnskap for følgende prestegjeld: Idd, Berg, Skjeberg, Tune, Borge, Våler, Råde, Rygge, Hvaler og Onsøy. Segl ved samtlige underskrifter men ingen helt gode avtrykk. [7]

1633/38: I egenskap av prost medundertegner han kirkeregnskap (som ovenfor).

1642: hr Mogens Pedersen ga godt skudsmål for hr Ole paa Idd som hadde forset sig med alterens sacramente.[8]

mars 1643: hr Mogens Pedersen prost over nedre Borgesyssel, med sognepresten til Neffuestad och Eningsdal og Jens Christensen foged, samt laugrettismend og kirkevergene til Eningsdal kirke, suppt om tillatelse at samme kirke som meget var forfalden motte i tide af kirkens forraad repareres, efter deres hos leverte beskrivelse, med taxt og overslag på reparasjonen. Herom har prosten intet seneste talt med mig da dem til Ellinge kirkes rep ble bevilget.[9]

1646: suppt at have 2 ringe flumb sauger paa Ringerige, hvoraf den ene ikkun var en spilde saug, og begge staaende under et tag, hvilke for 50 dr var lagt i skat og han selv ikkun bekom 30 dr årlig leie. Bad i betragtn. hans ringe vilkår af liden indkomst og mange børn, sådan påleg mod ham, at motte modereris. Resol: avslåes, særlig nu i denne besværlig til, men skal ellers vise ham og andre geistlige nogen velbehag hvis mulig.[10]

1649/50 – 1657: Lensregnskapene for Onsøy regner opp hans jordegods: I 1649/50 til 37 gårder, de senere år 30 gårder.[11]

1651/52: saugen til her Mogens paa Onsøenn 2 sk pd. [i skatt] med ejere Cronen og Raadepresten.[12]

1653/1679: Tinglyst pantebrev fra Laurits Lauritsen til hr. Mogens Pedersen til Onsøen på gården Vold. Actum Rygge prestegård 23.4.1653.[13]

1655: sønnen Mogens Mogensen avla ed som kap. hos ham 23.9.1655.[14]

1656: Tinglyst pantebrev fra Niels Bertelsen på egne vegne og Karen Hansdatters vegne, Thomas Bertelsen og Thibi Boedt, til hr. Mogens Pedersen, sogneprest på Onsøen, på 1 ½ skipd. i Vold [gikk videre i arv til hr. Mogens’ datter gift med Mads Henningsen Lemmiche, som 1675 solgte til sin svoger hr Chr. Henriksen Smidt.][15]

1656: I egenskap av prost medundertegner han kirkeregnskap for følgende prestegjeld: Onsøy, Hvaler, Tune, Rygge, Idd, Berg, Råde, Borge og Skjeberg. Segl ved samtlige underskrifter.[16]

1657 – 1659: I egenskap av prost medundertegner han kirkeregnskap (som ovenfor).

1658/60: Sammen med hr. Niels på Berg, hr. Jørgen på Råde og hr. Lauritz på Rygge stillet han i 1658 en fullt utrustet rytter. Det finnes også i samme kilde opplysninger om øvrige ytelser under krigen i form av skatter og leveranser av proviant.[17]

Andre opplysninger:

hr. Mogens Pedersen, sogneprest Onsø ble født 11.12.1584 på Hallingstad på Toten, død 1678, sønn av Peder Knudsön, fogd på Toten og senere stiftsskriver og Gunhild Mogensdatter.
Mogens ble gift 1. gang 117 med Maria Lybeck, født omkring 1595, datter av rådmann i Fredrikstad Hans von Lübeck.
Mogens ble gift 2. gang 1621 med Karen Michelsdatter.

Barn, skal være 14 stk., men bare opplysninger om 11 stk. her (usikkert hvem som er eldst og yngst):

1.      Anna Mogensdatter, i live 1665/1666 gift med lagmann i Stavanger Jacob Rasch.

2.      Knud Mogensen, ugift i Spanien.

3.      Eilert Mogensen, lagtingsskriver, tiendeforvalter over Moss og Son, ugift etter 1674.

4.      hr Nils Mogensen, sogneprest Tune gift med Hilleborg Thomasdtr.

5.      hr Jens Mogensen, sogneprest Nannestad, født 8.10.1641 i Onsø, begravet 7.6.1721 i Nannestad gift 24.1.1677 i Aker med Anne Margrete Grüner, døpt 19.7.1657 i Chra., begravet 1.8.1730 i Nannestad.

6.      hr Peder Mogensen, sogneprest Onsø, gift med Ingeborg Hansdatter. Ingen barn.

7.      hr Michel Mogensen, prost og sogneprest Hobøl, gift 1. gang med Anna Madsdtr., gift 2. gang med Annichen Nielsdtr.

8.      Thomas Mogensen, ugift, i Holland.

9.      Sophie Mogensdatter, gift med Mads Henningsen (Lemmich), sønn av rådmann i Fredrikstad Henning Hansøn Lemmich.

10.  Margrethe Mogensdatter, gift 1. gang med hr Laurits Lauritsen, sogneprest i Rygge, gift 2. gang med hr Christen Henriksen Smit, sogneprest Rygge.

11.  Gunhild Mogensdatter, levde 1674, gift med hr Peder Michelsen Escholt, sogneprest Vaaler, død før 1674.


Kilder til ovenstående er:
Thomle, ”Lemmich” PHT 2 V 177 f og ”Theiste”, PHT 4 VI pl 142,
N. Aa. Br. 18.5.1695 for hr. Christens eftermann,
G. Grüner: Sl. Grüner (1936), s. 42 f.,
N.R.R. IV 514,
Moss sskr tb. 16/45 (1679),
Stk Extraktprotokoll 1665 s.377 og 1666 s.209 hvor enken sier å ha vært enke i 14 år. 



[1] NRR IV. 514.
[2] RK. Kirkeregnsk. Akershus stift, pk. 1a, N. Borgesyssel prosti, fol. 99.
[3] ALR 37 VIII
[4] RK. Kirkeregnsk. Akershus stift, pk. 2, N. Borgesyssel prosti.
[5] RK. Kirkeregnsk. Akershus stift, pk. 2, Nogle Resterende Regnsk. Indtil Ao 1628, N. Borgesyssel prosti.
[6] RK. Kirkeregnsk. Akershus stift, pk. 4, N. Borgesyssel prosti.
[7] RK. Kirkeregnsk. Akershus stift, pk. 4, N. Borgesyssel prosti.
[8] O. Kap. 65/117.
[9] Stk Extr prot s. 60.
[10] Stk Extr prot s. 338.
[11] Onsøy lensregnsk 94 I, lit. 1.
[12] ALR 60 III N.
[13] Moss sorenskriveri, tingbok nr. 16, fol 46a, Rygge 20.12.1679.
[14] Edsprot., s. 86.
[15] Moss sorenskriveri, tingbok nr. 16, fol 46b, Rygge 20.12.1679.
[16] RK. Kirkeregnsk. Akershus stift, pk. 9, N. Borgesyssel prosti 1651-53, fol. 452-96.
[17] RK. Kirkeregnsk. Akershus stift, pk. 22b, geistligh. contrib. 1656-61.

 

 

 

Ø      Pharo, Ole Jensen

1601-07
1637: Stud
1642: Spr. Nes, Hedmark

25.11.1637 indskr Kbhvn Univ I 137
Olaus Jani Farsonius E schola Chra

1640: Olaus Jani Pharo avla ed som kap. hos hr. Johanne Michaelis 14. juli 1640.[1]
Stedet er ikke anført, men i margen har Bastian Svendsen tilføyet: Næs paa Hedemarken. Dette er imidlertid galt, - gjelder bare hans senere virksomhet som sogneprest der. Hvis fornavnet "Johanne" er en oversettelse av Hans, må det her ant. gjelde hr. Hans Michelsen Nimand, spr. til Akder og Akershus. Hans efterfølger, mag. Henning Stockfleth avla ed våren 1641, og hr. Hans er vel selv død da, således at hr. Oluf var ledig til å overta et annet emb. [Ble i 1642 spr. til Nes]. Hvis navnet var Jens, kan det enten være hr. Jens Michelsen til Skjeberg, eller hr. Jens Michelsen til Modum, men begge disse hadde kapellaner på den tid.

Mars 1642: Hr. Oluf Jensøn vil unddra seg forpliktelsen overfor Mette Pedersdtr. sl hr Rasmus Hiorts … trots der herom er falt dom i kapitlet … Har angrepet hende på hendes ære …[2]

18.3.1643: Synes ha lovet (preste?)enken Mette Pedersdtr. – søster til Michel Pedersen, tolder på Tønsberg.[3]

1654: Hans hustrus sal far er Peder Knudsøn.
Hans svogre Hr Mads Pedersen til Biri, Christen Gundersen
1648 er "paa 5te aar efter han kom i egteskab [med Hr Madtz Pedersens Enke] Marthe Pedersdtr.
1654 er det 11 aar hr Oluf har innehat Baldishol [del av Marthes arv efter sin forr. mand].[4]

1654: Hr Oluf Jensøn på Nes. O Kap 67/36

1655/56: Hans odelsgods se odelsgods mandtal Hedmrk. fogd.

1657/61: I et rengsk. for Hedemarken prosti for årene 1657-60 finnes oppl. om hans ytelser under krigen, i form av skatter og leveranse av proviant.[5]

1662: Jon Pedersen skal ha i offentlig samqvem angreffuen hans person med adskillige forhaanlige og ærerørige ord. Hr. Oluf ber stath. om at faa forr. laugtingsskriver Morten Pedersen til fuldmegtig forham i retten.[6]

1662: Andrar stor uret Jon Pedersen tilføyer ham hans tiende ang. for 1661. Sorenskr. dom 20.3.1662.[7]

3.10.1662: M. Kield Stub af Ullensager suppl. paa hans hustrus og consort. vegne, at imellem ders sl. foreldre oc sl. Marte her Oluf Jensøns var et temelig krav og gjeld som endnu ikke er kommen til endelighed og maaske hr Ole med sine stifbørn snart vil holde skifte. Begj. at skiftet må opholdes indtil det ham blir tilkjendegit naar det skal holdes.
7.10.1662 Resol: Hr Ole sig på suppl. at erklere.[8]

1662: Hr Ole Jensen spr til Nes, Hedmrk et consortes andrar, ettersom de er befalet at erklere sig imod den formente gjeld m. Kield Stub foregir hos dem at med indesidde etc, er de begjerende at deres arvskifte ei forhales efter m Kields begjering …… og dersom m. Kield med lovlige handskr beviser sit kraff, da erbyder sig at betale pro qvota og forpligter dem, naar den af dem søges da alle på arvetomten at møde oc svare med den condition at m. Kield allene for alle sine medarvinger på deres arvetomt vil svare dem. Næs pr.grd. Hedmkr 21.10.1662
Resol: Da suppl erbjuder sig at gjøre m Kield Stub al billig og lovlig satisfaction for hvis han billigen har at fordre på sin hustrus vegne, hr Ole Jenss. bo efter hans sal hustru …… hr Kjeld at møde på skiftet ……Ag hus 29.10.1662.[9]

1662: M. Kield Stub, spr Ullensaker suppl eftersom hr Ole Jensen spr Nes, Hedmrk har erklært at skiftet efter hans sl hustru skal holdes 28. nov., han og til samme dag har latt lese en stevning …… ber om at skiftet ei må holdes. Ullensager 9 nov 1662.
Resol: Skiftet kan jeg ei opholde. Har prosten noe å fordre får det ske ved lov og ret på skiftet. Aghus 11 nov 1662.[10]

1663: M. Kield Stub spr Ullensag. suppl om den store uret han er vederfaret av sorenskr anl. den kraf han paa sin hustrues vegne hadde å fordre hos hr Ole Jensen spr Nes, Hedmkr. Ber om en annen sskr, neml Liv Alexandersøn Borch. Ulensager 23.1.1663.
Resol: (Innvilges ikke, men hvis noe å klage over sorenskriveren, da at stevne ham for laugmannen). 26.1.1663.[11]

16. april 1663: Missive til biskop Stockfleth ang. hr Olluff Jenssens och Hans Nielss. af Fredrichstad, deris Vielse. (Den siste var tidl. rådmann i Chria.)
O.J. som var spr til "Næs Sogn j Aggershus Ambt" (!) og Bendte Hansdatter fikk brev til å vies på "huilken Dag i Vgen det bequemmeligst Eragtes".[12]

8. juni 1663 viet Chria 1/116 Hr Oluf Jensøn sogneprest til Næss oc Bente Hansdtr.

1664, 1666: Oluf Jensøn signerer Nes pr. grd. (Hedmark) 26. oct. 1664 folketell. (fol. 300). Segl omskrift Olaus / Jan / Pharo.
Likeså 15. mart 1666.
Opgir 1666: Præsten hr Olluf Jensøns lille søn Hans 1 maanet.

27. juni 1665 medundertegn. han besiktelsesforetn. over Nes og Balleshol kirker. Skriver seg: Oluff Jensøn ph: (?)
Segl med navnet OLAUS IAN: PHARO i omskrift.[13]

1666: Folketell. Nes, Hedmark
Fogdens (fol. 15)            Prestens
Kaningrud. Sogne Prestens aufflsgaard            (likeså)
Singerud [Sinderud] Her Ole Jensen bruger            (likeså)

1668: Hr. Oluf Jensen spr. til Nes, Hedmrk stevn. Jens Larsen skredder i Chra. … ang grd Ballesho / skifte eft. afg hr Mads paa Touten 24.3.1636.[14]

24 sep 1668: Hr Oluf Jensen spr Nes, krever dom over Jens Larsen skreder …
20 ar gl. beskikkelse til hr Oluf.[15]

1668: St. amtstueregnsk.
Vardal
Egh. Hr. Olle paa Ness, 2 huder med bøxel m.fl.
Wiiberg. Hr Olle paa Nees, eier 1 ½ hud 1 ½ skind.[16]

1671: To oppg. over prestebolets inntekter 1669 og 1670 i anl. av prinsessestyren. Den første er dat. 16. mars 1671 og undertegn. av ham selv: Oluff Jensen Ph. E. H., den siste er dat. 3. oktober s.å. og undertegn.: Bente Sallig H: Olluff Jenssøns.[17]

Hr Ole Jensen Pharo til Nes. F.Gr. NPHT II 266

Biografi med oppl. om 4 barn finnes i Bernt C. Bielke: Personopplysninger om slekten Bielke (anetavle), under nr. 1082-83.
Xeroxkopi av et utsnitt i A4 under Hoff, diverse.

(1672): Ektefellene Johannes og Johanne Sund i Nes pr.gjeld stevnes efter anm. av Jørgen Bielches foged Joen Pedersen for deres onde, ukristelige og forargelige ekteskaplige forhold. På tinget 26. febr. s.å. hadde Johannes Sund bl.a. beskyldt sin kone for å ha stått i forhold til fogden og den nu avd. sogneprest, hr. O.J.[18]

(1725): Skifte efter avd. spr. Hannibal Hammers enke, Bente Grimmitor (?), 9. aug. 1725. Hun efterlot 4 barn, hvorav to døtre må ha vært av hennes 1. ekteskap med hr. O.J.P.: Madame Marte Magter Rømmers, og Kirstine Hoff (g.m. stiftspr. Anders Hoff).[19]

Datter  Kirstine, g.m. stiftsprost Anders Hof. (Ehrencron-Müller IV/85)
Hans enke, Bente Hansd. Grimeton (hans 2. hustru) ble g.m. efterfølgeren Hannibal Hammer (Ibid.)

Pharo, Ole Jensen * 2) Bente Hansdtr. Grimeton der senere egtet efterm Hannibal Hammer.
Dtr. Kirstine f 1666 + 12/11 1738 * Anders Hof, St. prost Kra.[20]

hr Oluf Jensen Pharo
sogneprest til Nes, Hedemark
Segl 1666 omskr. OLAUS JAN/ITS PHARO (f)
Levet 1666 (f)

Gift med 1) ca. 1643 (b) Marthe Pedersdtr. (b) hr Mads Pedersens vermor (b)
begr. 1. okt. 1662, geistl. skifte 25.11.1662 (i)
datter av Peder Knudsen (b) foged på Toten (e)
og Gunhild Mogensdtr. [Gyldenaar] (e)

Gift med 2) 8. juni 1663 i Chra. (kb. 1/115) Bente Hansdtr. (kb) Grimeton (k)
Hans enke er 1674 g.m. ettermannen hr Hannibal Knudsen Hammer (a)

Kan det være ham som 1631 inferior i suprema class. blir 3die expectant for al.....(?) reg. Chra. skole (e)

25.11.1637:  Olaus Jani Farsonius, e sch. Chra. indskr. Kbhvn. univ. I/137.

14.7.1640:  Olaus Jani Pharo, ed som kapellan hos hr. Jens [Johanne] Michelsen (Edsprot. s. 69)

19.4.1642:    Olaus Jani Pharsonius: Ed som sogneprest (Edsprot. s. 31)
Allerede før han avla denne ed har han 7.3.1642 gitt enken Mette Pedersdtr. [enke etter hr Christopher Jensen til Toten (g)] ekteskapsløfte, men har nektet å oppfylde dette, og at forskyde hende og hennes små børn. Hennes bror, Michel Pedersen tolder i Tunsberg len stevner ham derfor for kapitlet, hvor det viser sig at her Oluf overfor bispen har beskylt hende for å være "uforrøddig og ødsel, varaktig for drik, skal ha hemmelig gebrekk, og være i så stor gjeld at hun ennu skylder Rigens skriver 120 rdlr. som hun hadde lånt av bøndernes første tage.
Ble i kapitlet forlikt, at han istf. ekteskap skal gi henne 35 tdr. bygg og befri hende for endel av beskyldningene (h).
Er dog, trots dette, senere gift med hende (b)[21]

1648-1654:  Sak ang. gården Balleshol (b)

1662:            Ved skifte eft. hans hustr. Marte Pedersdtr. var hans beholdne formue 1675-120=1555 rd (i)

Barn:

-         Hans, født febr. 1666 i Nes (f)

-         Kirstine, født 1666, død 12.11.1738 (k)
gift med hr Anders Hoff (k), stiftsprost, Chra. (a)

Kilder:
a) Rig. Stevn. 13.1.1674
b) Oslo Kap. prot. 68 fol. 70, 71, 71b, 72, 78b (1654)
c) FG: NPHT II 266
d) Chra. Pantebok 1709 nr. … fol. 179
e) O. Kap. 65/17b
f) Folketell. 15.3.1666
g) FG: Utr. notat in 8o
h) Oslo kap. prot. 65 fol 128f
i) Hedmrk geistl. skifte 25.11.1662 etter henne, fol. 154 (iflg. FG utr. notat in 8o)[22]
k) Ehrencron Müller IV 85



[1] Edsrpot. s. 69
[2] Sth Extr prot s. 68
[3] O Kap 65/128b
[4] Oslo Kap Bog nr. 68 fol. 70, 71, 71b, 72, 76b, 77, 78b
[5] RK. Kirkeregnsk. Akersh. Stift, pk. 22b. Geistiligeh. contrib. 1656-61
[6] Stath Extr Prot I s. 4
[7] Sth Extr prot s 81
[8] Sth Extr prot 1662 s. 191
[9] Sth Extr prot 1662 s. 205
[10] Sth Extr prot 1662 s. 209
[11] Sth Extr prot s. 258
[12] N. Missiv 16. april 1663. (Jfr. N. kongebr. I, s. 88, nr. 63)
[13] RK. Kirkeregnsk. Akershus Stift, pk 15. Besikt. over kirkene 1664/65, fol. 218-20.
[14] Chra byting 8/44b
[15] Chr Byting 8/51b
[16] St. amtstueregnsk. 1668 III V-FF
[17] Chra Bispearkiv. Kirkens tjenere. Prot. 9, Emb. inntekt., fol 133-134
[18] Statth. ark. E.I., 17. Konseptstevn. 1672, 15/7
[19] Skifteprot. for Hedm.og Østerd. prosti 1725-54, fol. 9-18
[20] Ehrencron M. IV 85

[21]
Merknad fra avskriver: her er det en sammeblanding av Marthe Pedersdtr. og Mette Pedersdtr. Striden stod mot Mette Pedersdtr. som var enke etter den forrige sognepresten i Nes. Ole Jensen ble ikke gift med henne. Han ble gift med Marthe Pedersdtr. som var enke etter Christopher Jensen på Toten.

[22] Merknad fra avskriver: Skiftet etter Marthe Pedersdtr. 25.11.1662 finnes ikke i noen geistlig skifteprotokoll, men i Hedmark sorenskriverembetes skifteprotokoll nr. 1, folio 154a-158b.

 

 

[Paasche, Paaske:
NB&Pr Prestekartotek:]

 

Ø     Paasche, Anders, vicepastor, Lødingen, ca. 1653:
1665:[1] Hoff: Hustru Margrete Sl. H. Anderses brug – 2 W. I rubrikken sønner oppføres en Boye Hanssen, 29 år og en Hans Hansen, 8 dg. (skal det være 28 år? se under)
1671:[2] Hoff 2 ½ vog. Margrethe Sl: Hr: Anders Paaschis. (Tilføyd i margen: ”En fattig Prest Enche”) Tilsvarende innført i regnskapene 1672, 1673 og 1674. Visstnok også i 1676.
Hr. Anders Paasche: Se notat under hr.  Hans Jacobsen Keinapel fra Tronheims stifts regnskap 1683.
I ”Noget fra Salten i gamle dage” av en P. L., trykt i Lofotposten 1904, er nevnt på s. 176 at Hr. Anders Larsen Paasche var gift med ei Margrethe som ennå levde i 1679 og bodde på Hov. Denne Margrethe kan først ha vært gift med Hr. Hans P. Blix og ha de to sønner fra manntallet 1665 med han.[3]

Ø     Paasche, hr Christopher, i Guldal len, 1629/30
Presten i Melhus, herr Kristofer nevnes i Yngvar Nielsen: Jens Bjelke til Østråt, s. 18.
1609: Jens Bjelke latinsk brev 14.6.1609[4]
1613: 8.1.1613 angående hr. Christopher Paaske spr i Melhus’ begjæring avgangne hr. Peder Olufsen[5]
1620: Christopher Paaske betalte skatt av Grötten saug 5 rd.[6]
1629-1630: Christopher Paaske betalte skatt av Grötten saug 5 rd.

Ø      Paaske, Niels, dr., biskop Bergen, 1568-1636
1591: Stud.
1591-1592: Nic. Paaschasino var respondent ved 2 disputaser av Anders Krag, Kbh. 1591 og 1592[7]
1595: Mag.
1597: 30.4.1597 innskr Genf univ. Nicolaus Paschasius Danus.[8]
1598: Rektor Thisted, Rektor Aalborg, Sogneprest Norda i Skåne.
1616: Dr. Niels Paaske at være superintendent efter M. Anders Michelsön i Bergenhus stift.[9]
1616:[10] 27.4.1616 D D Johannes Resenius actu solemni ensignia doctoralia in fac. theol. contulit M Nicolao Paschasio, pastori Dramensi. Et. 28 Aprilis. D. Nicolaum Paschasium ordenavit episcopum Bergensem. utenam borus utrenque ominibus.
1621: Likpreken over fru Margrete Gabrielsdtr. [Acheleje] Claus Baggers til Herrestedt.[11]
1624:[12] Bergen 6. og 29. juni 1624 fra N. Paschasius: …..efter ildskaden er reparert for noen 1000 rd. paa kirke, skolen og resedensen.
1624:[13] 29.6.1624. N. Paschasius, biskop i Bergen, meddeler at her til Kirkens Reparation efter Ildskaden allerede er medgått nogle tusen daler hvorav kun nogle hundre er indkommet og anmoder om bistand til at inddrive de andre, som resterer hos de taxerede kirker og præster i de andre stifter (saml. brev af 5. oct. 1632)
1624/1626: Om hans befatning med Jens Bjelkes ”Orationis dominica secretis…” som utkom 1624 og nytt opplag 1626[14]
1628: Niels Paaske med undertegn Chr. 15.3.1628, Geistl. Erkl. ang. krigsutredn.[15]
1630: Likpreken over Knud Gyldenstiern til Aagaard.[16]
1630: Niels Paaske anbefalte, datert Borgund 9.2.1630, et forslag angående å gi et ledig prebende til lagmann Hans Glads sønn Hans Hansen Glad. Stattholder Jens Juel var også da på Borgund prestegjeld.
1632:[17] 5.10.1632. N. Paschasius biskop i Bergen takker fordi hans regnskap for kirkens reparasjon er bleven forhört og ber om bistand til å erholde sin restans hos fru Sophie Lundeou
1634:[18] 19. og 23. mai supplikk til KM kommis fra Niels Paaske biskop i Bergen, om opbygning av hans residens og utgiftene derved datert 19. mars. med påtegning av komiss (Claus Daa, Chrf. Urne, Jens Bjelke) Resol. at andrea sagen for kongen dat. 23.5.
1635[19]: 5. feb. N. Paschasius, biskop Bergen, tilsendte kansleren sin sin skr. protest i anledn. af at Mouritz Boestad, Indv. i Bergen har latt ham ved kanslerens citation stevne for borgere og raad i Bergen for gjeld som han paa Korskirkens vegne skulde være ham skyldig, hvilken gjeld paahviler Oslo stift, der ikke har betalt sin contribution.
1636:[20] 31. mai døde den sal: Mand Docter Niels Paaske Biskop her Udj Bergen ETATIS 68 aar.

Dr. Niels Paasche biskop i Bergen: se N. Glostrups Vis. s. XVIII

L. Daae: Geistliges Kaldelse 9.

”Udtog av Nicolai Paskasii adversariis, forsaavidt den danske Historie angaaer. Hyldede en Tid lang, som Rector i Thisted og Aalborg, calvinistiske Anskuelser, ligetil 1590, da han forkastede denne Lære. Han blev derpaa Prest i Skaane og 1616 Biskop i Bergen, hvor han døde 1636”[21]

1644-50:[22] Anne sl. Niels Paaske har forstrakt Kronen 200 rd.

Niels Paaske, biskop i Bergen: Beslektet med mag. Christen Nielsen Foss (eller Reff) rektor i Viborg.[23]
I Ras eks. av Stantedt: Gjøtet et. Hadaminne, s. 582, har en F.G. føyet til i margen ved hr. Lars Paaskeson, spr. til Mourtvedt 1648: ”bispesøn af Bergen”. Stantedt selv har derimot ingen oppl. om hans slekt, bortsett fra at han også tillegger ham slektsnavnet ”Wandelin”

Ehencron-Müller VI, 182 f.

I skifte 1689 etter Henrik Nitter nevnes ”Dr. Niels Paasches contrafei” Denne Henrik Nitter var stesønn av Peder Paaske fogd i Sogn 1629-33, borgersk. i Bergen 4.1.1634, Raadmand den 7.1. s.å. og var f. i Jylland. Biskop dr. Niels Paaske var født 11.2.1568 i Løgstøe i Jylland, biskop 1616-1636.[24]

Dr. Niels Paaske er nevnt i Anne Riisings katalog over håndskriftsamlingen i Karen Brahes bibli. i Landsarkivet for Fyn.

Nevnt i Steinar Imsen: Superintendenten: s. 83f., 86, 127, 151, 153, 211, 242-44, 328, 330, 366f, 373, 378, 383, 384, 385.


Ø      Paaske, Peder Jørgensen, spr. Ulvik, 1655-1706:
1674: Stud
1685: Pers. kap. Ulvik
1688: Spr. Ulvik
Paaske, hr Peder, spr. Graven, 1688
16. okt. 1688: Hr. Peder Paaske bref at være spr til Gravens pr gj Bergen stift….i den forrige nu ved døden afg. Spr Hr. Jørgen Paaskes sted.
1701 Manntallet: Under prestegården N. Hagestad i Ulvik sogn oppføres Hr. Peder Paaske (ingen aldersoppgave), ingen sønner. Bevitnet med Peder Paaskes segl.
1711:[25] Ulvig sogn. N. Torblaa: Presteenken Mad: Sl: Hr. Peder Paaske, 1 Søn der bruger peryqve, 1 datter og 1 pige.
1712:[26] At min Moder, Sl: Hr. Peder Paasckis Effterlefuerske, Hille Christina Urne, for sin beneficerede Enchegaard annulj: 1 ½ löb smör udj Taarblaa iche har til Kongl. Mayts foget Sr Ole Larsön contribueret nogen afgifft, men derfor nÿdt Skattefrihed for dette Aar 1712. Testeres Ludvig Paasche.
1721:[27] Kvittering fra Helle Christina Sal. Hr. Peder Paasches for skattefrihet av den henne tillagte enkegård Torblaa. Dat. Torblaa 18.11.1721.
1734:[28] Kvittering fra Helle Kierstine Sl. Her P: Paaskes for skattefrihet av enkesetet Torblaa. Dat. Bergen 3.10.1734. NB: Ikke nevnt 1735.

 


[1] Manntall 1664-1666, Prestenes manntall, bd. 35, Lødingen 1665, s. 344.
[2] Nordl. amts regnskap 1671, L.L. Skattemanntall for Salten fogderi, under Lødingen prestegjeld, Tjellesunds fjerding.
[3] Brev i prestekartoteket av Konrad Naustdal, dat. Oslo 10.9.1974.
[4] N henlagte saker XII.121 –ex Dania reversus --
[5] N ueksp brev
[6] TLR. pk 20, legg 1 Litr. A.
[7] Eliassen-Müller IV, 474.
[8] PHT. I IV, 334.
[9] NRR IV, 579-580.
[10] Kbh. Univ matr J23.
[11] Hafn 1621.
[12] N henlagte saker XII 121
[13] N uexp brev (avlev), böllingske brevsamling.
[14] se Yngvar Nielsens ”Jens Bjelke til Østråt”, s. 95f, 157, 192 og 272.
[15] Aktstk N stand nr I 228
[16] Hafn 1630.
[17] N uexp brev (avlev), böllingske brevsamling.
[18] N uexp brev (avlev)
[19] N uexp brev (avlev)
[20] PHT 2 I.20
[21] Fortegn. over Det. Kgl. N. Vid.-selsk. Haandskr., 1871.
[22] D. Kanc. B. 126a, 1644-50
[23] Hundrup: Lærestanden ved Allborg skole I, 1869 s. 2.
[24] H. Sollied: NST I 227.
[25] Fogderegnskap for Sunnhordland og Hardanger 1711, bilag 16. Manntallet for parykk-, sko- og folke-skatten:
[26] Fogderegnskap for Sunnhordland og Hardanger 1712, bilag 73
[27] Fogderegnskap for Sunnhordland og Hardanger 1721, bilag 59
[28] Fogderegnskap for Sunnhordland og Hardanger 1734, bilag 91

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005