| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 
Prestebiografier

 

 

NORSK PRESTEHISTORIE

 

L
Laugesen-Loss

 

Ø      Laugesen, Daniel

1603: spr. Modum

26.1.1603: ed som spr. Daniel Lagonius M[1]
Stedet ikke anført, men i orig.prot. er i margen tilføyet: Modum.
Tilf. "M" til navnet er i samtl. tre registre skrevet "M[odumensis]"

13. juli 1619: Her Daniel Lauesen begjerer (av Herredagen) samme saug (som Peder Iffuersen af Aggershus len at bruge en saug som er afdømt.
Commiss Erkl: Kan iche bevilges suppl. begj. efterdi saugerne findes paa de steder som K.M. vil have sig allene forbeholden och saugerne iche maa bevilges at komme udi gang igjen.[2]

7.2.1624: medundertegn. han kirkeregnsk. for Heggen hovedkirke 1620-22 i egenskap av kirkeverge. Dette hadde hand også vært foreg. periode.
Underskr. seg. Daniell Laugesøn. Segl med 2-delt skjold, i øvre felt en nøkkel, i nedre et dyr, over skjoldet bokstavene D.L.[3]
Bjørn Rud, som var kirkeverge for Olberg annekskirke til Sigdal 1626-28 (Kirkeregnsk. pk. 3) brukte et segl, som i skjoldet viser en nøkkel (el. mul. en øks) på blå bund. Over dette bokst. B.A.
Hr. D.L.s farbror, her Gunder Thomasen var prest i Sigdal i 1580-årene. Er det noen sammenheng mell. ham og slekten på Rud?

1626: Er for Stath. anmeldt for allehaande usømmelige sager. Bispen forhører på Eger prosten om hand har hørt om dette.
Han har vel hørt allehaande om Her Daniel men ikke kunde bevise noget……[4]

1626: Bispen holdt forhør ved kirken at almuen skulde tilkjendegi om de ham med noget usømmelig visste.[5]

1626: Ga (bare) 6 lod sølv (nedmot det absolutte minimum av hva den saml geistl. ga)

14.2.1626 medundertegn. han kirkeregnsk. for Heggen hovedkirke 1623-25, i egenskap av kirkeverge. Hadde også vært det foreg. periode.
Underskr. seg Daniell Lauges. Segl i fint avtrykk.[6]
4.2.1629 medundertegn. han kirekregnsk. for Modum 1626-28. Var selv kirkeverge for Heggen hovedkirke i 1626, men ikke i 1627 og 1628.
Underskr. som ovenfor. Segl i bra avtrykk.[7]

1627/29: Ga 6 lod sølf forstreckn (et av de aller laveste beløp).

1631: Som comminister hos ham avla Lage Christopheri (Lauge Chrfrsen) ed 9. marti 1631.[8]

7.11.1633 betalt Gulbrand vognmann 2 daler for at han drog til Modum på "de armis" vegne efter "let goedzs" som vaar vorderit epter salig Her Daniell".[9]
(I juni/juli foretok fattigforstanderen selv en reise opp til Heggen pr.gård, vel i anl. av det samme.)

21.4.1635: nevnes i forb. med mag Sevold Thommesens leiermaalssag --- ang en seddel ---[10]

hr Daniel Laugesen til Modum
NPHT II 263
NPHT III 209


[1] Edsprot. s. 4.
[2] NHD 2R V 252.
[3] RK. Kirkeregnsk. Akershus Stift, pk. 1b, Bragernes prosti.
[4] Glostrups Visit. s. 9.
[5] Glostrups Visit. s. 10. Jfr. note på s. 133.
[6] RK. Kirkeregnsk. Akershus Stift, pk. 3, Bragernes prosti, fol. 87-89.
[7] Ditto, samme pakke, Bragernes prosti 1626-28.
[8] Edsprot. s. 59.
[9] Chr. Magistratsact. Fattigkomm. 1. Div. regnsk. 1626-93.
[10] Chria Comkap 65/71.

 

 

Ø Laugesen, Thomas, 1566-1630

(Notat fra enkelte av kartotekkortene i Norsk slektshistorisk forenings "prestearkiv")

1586: student i Rostock
ca. 1594: sogneprest på Toten
1602: sogneprest i Oslo
1624: sogneprest i Christiania

NPHT III side 207
JNV s. 68: bryllup på Hallingstad 6. sep. 1594
NRR III 173, 700

Akershus lensregnskap 1605-06: utlagt Taasen i Aker i stedet for Backe som han på k.maj. behag har git kolbrenderne at besidde.

Oslo domkapitels kopibok:
1607-1618: residerende kannik ved Oslo domkirke.

RA. Norske saml., avd. 3, fasc. 4, nr. 39
Diplom, Chria 22. mai 1634
Kvittering fra mag. Oluf Boesen på egne og sin datter Lisebett Olluffsdatters vegne for arv efter hennes sal. morfar Thomas Laugesen, fordum spr. i Christiania, d. 1630, samt hennes mormor, Martta Olluffsdatter. Oluf Boesens "forrige hustrue" Mallenne Thommisdatter, var død efter moren.

Alliansevåpen på en renessansekanne i Zorn (?) samlingarna i Mora. Gullsmedarbeid fra Oslo.

Hans sønn var ikke hr Oluf Thomesen, spr til Ringsaker (som presten Conr. Svendsen angir i "Ringsaker Kirke" s. 27).

Joh. Garder RÆL. I 296
Et par av hans barn kom til Nes …
Oluf Thommesen var bruker på Østre ell øvre Holter + før 1660, da fogden stevner hans enke Johanne Pedersdtr. for odelsskat, og det blir oplyst at det er barnas odel.

Barnas formynder skal være hr Niels, spr Toten (Olufs bror) og her Mads på Biri … mulig g.m. før 1660 med en dtr av hr Thomas Laugesøn.

Jens Thomasen … mulig begynt som prest, senere prokurator i Nes 1652-70
g.m. en søster til hr Laurits Olufsøn i Grue.

Joh. Garder RÆL. I 296
Antyder at hans sønn kan være
Jens Thommesen som 1652-ca. 1670 optrer i Nes – som prokurator – født 1622 (iflg alder ved folketell 1664). Denne måtte dog være av et senere ekte da hr Thomas Laugesen ble gift 1594 med Mrte Olufsdtr.

Sønn: Anders Thomesen, pr. i Danmark (Ehrencron-Müller VIII 197f)
Sønn: Niels Thomesen, spr. Toten (Ehrencron-Müller VIII 201)
Sønn: Sevald Thomesen, spr. Ramnes (Ehrencron-Müller VIII 202)

***

hr Thomas Laugessøn
Spr i Chra. (tidl. spr. Toten)
født 1566 (b)
død 10 nov 1630 i pesten i Chra (b)
gift 8 sep. 1594 på Hallingstad, Toten (c)
med Marthe Olsdatter (e)
dtr av rådmann i Oslo, Oluf Reersen (b)
og Gunhild Mogensdtr. Gyldenaar (b) 

1586                student i Rostock (b)

1596                sogneprest til Toten (b)

1594                provst sst (b)

15.12.1602      Kaldet til sogneprest i Oslo (e) og stiftsprost (b)

og 1625           i det nyanlagte Christiania (b)

Kilder:
a) Epitafph. maleri i Drm. Mus. av faren med familie
b) F.G.: NPHT III 207f og NST V 259
c) JNV
d) mag Sevolds dedikasjon 1620 til faren og svogeren Oluf Boesen i Herbergers Passjons Viser
e) Biskop And. Bentsen Dallins brev til ham, dat Oslo 15.12.1602 om hans valg til spr i Oslo, trykt ved L. Daae i Kh. Saml. I 537

Hr Thomas Laugesen 1602-30
sønn av Hr. Lauge Thomasen sogneprest til Modum (F.Gr. NPHT III 207)
f. 1566 død 10.11.1630 i Chria i pesten
Student i Rostock 1586
fik 25.4.1591 ventebrev på det første ledige kald i stiftet, ble i 1593 sogneprest til Toten, prost 1594
Kaldet 15.12.1602 til sogneprest og stiftsprost i Oslo, og fortsatte etter byens brann og flytning, i Christiania 1624-30.
Gift 8.9.1594 på Hallingstad, Toten med Marthe Olsdatter, dtr. av rådmann i Oslo Ole (Oluf) Reersen (Redersen) og Gunhild Mogensdtr. Gydlenaar (som da var g.m. den mektige foged Peder Knudsen på Toten). 7 (8?) barn.

Barn:

1.      Mag. Sevald Thomasen (+ 1649) som sogneprest i Ramnes. Gift 1. gang med Margrethe Bang + 1634. Gift 2. gang med Anne (overlevet mannen). Flere barn.

2.      Lauge Thomasen. Stud. Rostock 1623. Død ung og ubefordret.

3.      Mag. Niels Thomasen + 1662 som sogneprest på Toten. Gift med Anne Andersdtr. (dtr. av rik borgermester i Fr.stad Anders Olufsen). Ingen barn.

4.      Mag. Anders Thomasen. Sogneprest til Høyelse, Skjelland. 1 søn.

5.      Ole Thomasen. Gårdbruker på Holter i Nes, Romerike. G.m. Johanne Pedersdtr. f. 1612 i Aalborg, begr. 23.6.1689 i Nes (søster av hr. Mads Pedersen Aalborg til Biri). 4 barn.

6.      Magdalene Thomasdtr. G.m. Mag. Ole Boesen, biskop i Chria.

7.      Magnhild Thomasdtr. Død ugift før 1635.

8.      Elisabeth Thomasdtr. Gift 1647 med Hans Carstensen Tanch, sorenskriver i Østerdalen.

Kilder:
F.G. NST IV 198
O. Kap. prot. 65/17b

 

 

Ø Hr. Mogens Lauridsen Lind
sogneprest til Holt, ca. 1633-1695.

1655: stud. Cand. Theol.
1664: sogneprest Holt
1683: Prost (til 1693)

Folketellingen for Nedenes prosti 1664-1666 Holt prestegjeld (s. 79 og 133):

Ved folketellingen 1664, dat. 5/4, oppgir han sin alder til 31 år og i 1666, dat. 14/3, oppgir han ”ongeferlig” 34 ½ år. Begge manntall er forsynt med gode avtrykk av hans segl (s. 103 og s. 175).

29.7.1667: Lensherre og bisp stevner sognepresten i Holt Mogens Lauritsen Lind samt Oluf Spillemann for uorden ved sakramentsutdeling.[1] 

15.3.1669: Hr. Mogens Laurson Prest til Holts gjeld i Nedenes, confirm på sitt kald og udkomst.[2] 

10.6.1682: Hr. Mogens fikk til kapellan Hr. Søren Hansen Holt. 

1682: Hr. Mogens Larssøn Lind var medeier i Nes (opprinnelig kalt Baaslands) Jernverk, 2.9.1682 ble solgt til Peder Børting.[3] 

1684: Konsumsjonsskatt:
Sognepresten (Hr. Mogens)
Hans hustru, Maren Mortensdatter
Hans mor, Barbara Hansdatter
Hans datter, Dorthe Hansdatter (stedatter)
Hans datter, Hanna Mogensdatter
Oppgaven er datert 12.3.1684 og undertegnet av hr. Mogens og med hans segl.[4]

I oppgave for kopp- og kvegskatten i samme regnskap oppføres han selv og hustru, Maren Mortensdatter, samt to døtre over 14 år. Listen er udatert, undertegnet av Oluf Hansen Holt i sogneprestens lovlige forfall. 

30.1.1686: Hr. Mogens Lauritsen Lind, sogneprest til Holt prestegjeld om Rettens befordring anl. Høyeste rettes doms execution over Michel Hansen raadmand i Chr.sand. (på stebarnas vegne)[5] 

1701: Manntallet Hommedal prestegjeld. Her under gården Molland i Landvik sogn er oppført Just Jacobsøn 67 år ”haver været Borger” – Dattersønn Mogens Mogensøn Lind, 5 år, prestesønn, født på Holts prestegård, går i skole i Christiansand. 

1705: Viet 14.4.1705 Hr. Anders Grue og Mad. Angnete Wolf, med kongebrev – Caut. Sr. Just Jacobsøn og Sr. Laurits Grue.[6] 

1708: Skifte på Molland dat 1708[7] (forts. av tidligere forretning) etter Dorothea Christensdatter, gjenlevende mann Just Jacobsen Wolf. Deres datter Agnete Justsdatter hadde vært gift med hr. Mogens Lind med hvem han hadde en sønn Mogens Mogensen Lind. – Agnete Justsdatter var i 1703 gift på nytt med msr. Anders Grue i Christiania – Det henvises til skifte etter Mogens Lauritsen Lind 12.3.1696. Dette finnes i Nedenes prostis skifteprotokoll nr. 1, fol. 48-62. Det nevnes her flere arvinger etter ham. 

Andre kilder:

”Gammelt sølv i privat eie på Sørlandet”
Utstillingskatalog, Kr.sand 1963. 

Kat. nr. 19: Vinkanne. Grav.: MLSL AIDW på lokket. MLSL MMDH på siden. Gave fra Mogens Linds hustru, Anette Wulf. (Tilh.) Holt kirke. 

Se også ”Julehilsen fra Øyestad 1967”, s. 16. 

Se Personalhistorisk Tidsskrift 2 I 73. 

I prestearkivet til foreningen finnes følgende tavle over Hr. Mogens laget etter artikkel av Finne-Grønn: Arendals geistlige, s. 20f, 7, 22: 

Hr. Mogens Lauritsen Lind født ca. 1631 død 11. august 1695 gift 1665 med Maren Mortensdatter Harboe, død oktober 1693 i Holt (enke etter formannen Hr. Hans Søfrensøn, og gift 2. gang 1. november 1694 i Holt med Agnete Wolf, datter av Just Jacobsøn Wolf på Molland i Landvik og Dorothea Christensdtr. Torup. Agnete gift 2. gang 17. apr. 1705 med kjøpmann Andreas Olsen Grue. 

Barn:

1.      Hanna Lind gift med Aage Scherven, kjøpmann i Larvik, sønn av kjøpmann i Larvik Lauritz Olufsen Sherven og Else Jacobsdatter. Hanna gift 2. gang 12.8.1695 med Realf Wright, sagforvalter på Fritzøehus.

2.      Mogens Lind, løytnant, født 8.1.1696 i Holt, død 18.3.1724 i Kristiansand, ugift.


[1] SA. Kristiansand – Stavanger Domkapitels bok nr. 2, 1664-1684.
[2] Norske Aabne breve 15.3.1669.
[3] E.A. Thomle: Fam. Undal, s. 21.
[4] Nedenes fogderegnskap 1684, Consump. skatt for Holt.
[5] Norske Aabne breve
[6] Lommedal kirkebok nr. 1.
[7] Nedenes skifteprotokoll nr. 5, fol. 189b-192a.


 

Ø      Loss, Mogens Jensen

hr. Daniel Feif søker suksessionen etter Mogens Jensen Loss i Øiestad 11. aug. 1681 og får den 4.10.1681[1]

 

Ø  Loss(ius), Samuel

cand. theol., født 18.4.1685 i Bergen.

1704-1705: heud contemn.

1708: Innskrevet i distinctionsprotokollen6.9.1708, levde da i Bergen.

Prestehistorien sier: Uten tvil etterkommer av sogneprest til Os ved Bergen Samule Loss, død 1659.[2]

 

Ø   Loss(ius), Christopher

1666: Christopher Lossius ble ordinert 27. juli 1666 som kapellan til Tønset hos hr. Hans Lauritsen.[3]

1670: Kapellan Tønset 12.10.1670.[4] ”Hr. Niels Jensen Friis har kaldet ham til sin capellan.”

1676-77: I en oppgave fra sognepresten hr. Niels Friis for Tynset prestegjeld, dat. 2. juni 1676, oppføres bl.a. hr. Christopher Lossius. Self siufende.[5]

1677: I en tilsvarende oppgave datert 25. juli 1677 heter det: ”Residerende Medtiener paa Quechne Her Christopher Lossius er efter hans egen angifuende Sielf 7de. Han Self med Sin Hustru, tvende gemene Arbeidsdrenge og trende tienestepiger, Effterdi hand hafver mange Smaa børn.”

1689: Tonset prestegjeld. Forrige kapellan på ”Quechne”. Hans efterleverske sal. hr. Chrfr. Lossius bruger ringe bondegaard, hun selv, 1 barn offuer 10 aar. 3 tj. folk[6]

1704: Missive til Fr. von Gabel med flere om å undersøke de påstående betalinger til arbeiderne ved Indsæt Kobberverk. som 2 presteenker Ellen sal. hr. Bernsdorff og Mette sal. hr. Christopher Lossii hevder at deres mann for lang tid siden har ydet.

 

[1] Norske Innlegg.
[2] Lampe I, 260.
[3] Edsprotokoll, s. 95f.
[4] Norske innlegg.
[5] RA. Personalia Pk. 153 ”Akershus presters ang. til familieskatten 1677”. Solør, Øster- og Odalen fogderi.
[6] Solør. fogderegnskap 1689.

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005