| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

 
Prestebiografier

 

 

NORSK PRESTEHISTORIE

 

G
Glad-Gyldenaar

 

Ø (Glad), Christopher Erichsen

 

Christopher Erichsen (Glad) var spr. til Øyer fra før 1585 og ble spr. til Vågå ca. 1592.

1589: I Cancelliets brevbøker 1593, side 119 nevnes at han hadde halvparten av Kronens tiende i Øyer i 1589 "kvit og frit".

1591: medundertegner fullmakten til Christian IVs hyldning 20.5.1591. Segl.[1]

1599: nevnt i en setning i NST XII, side 227.

1608: "Her Christoffer Erickssønn Sogneprest paa Wouge" var vitterlighetsvitne på et dok. utstedt på Kleppe i Vågå 24. juni 1608. Seglene mangler.[2]

1610: hr. Christoffer Erichsen, spr. Vaaghe var 28/5-1610 med på å utstede fullm. for utsendingene fra Gudbrandsdalens prosti til prins Kristians hylding i Oslo - Segl.[3]

1611: Hans segl (dårlig avtrykk) finnes på et diplom av 25/4-1611. (bekrefter riktigheten av en avskr. av et dok. av 4 (7?) febr. 1458. [4]

1619: hr. C. E. var kirkeverge for Vågå hovedkirke årene 1617 og 1618 (han hadde også vært det året før). Regnskapet avsluttet 10.3.1619 og medundertegnet av C. E., som skriver seg Christoffer Erichsønn. - Segl med navnet i omskrift og monogram i skjoldet. Som fullmektig for prosten, hr. Jens Mortensøn til Fron, medundertegnet han regnskap for Lom 7/3-1619, og for Lesja samme år. Regnskapet for 1618 ble avsluttet med et underskudd på 1 rdl. "som ieg till kirchen will haffue foræridt."[5]

Andre opplysninger:

Hr. Christopher Eriksen Glad, sogneprest til Øyer 15(85) – 92, sogneprest til Vaage 1592 – 1619. Død 1619. Gift med Aaste Torstensdtr. død 1630 Vaage (datter av sogneprest til Ringebu, og senere Gran Hr. Torsten Søfrensen Morsing)[6]

Hr. Christopher Glad, sogneprest i Vaage g.m. Aaste Torstensdtr. (datter av hr. Torsten Søfrensen Morsing, sogneprest til Ringebu[7]

Hr Chrfr Eriksen spr til Vaage x Aaste Torstensdtr
sønn: Søren Chrfr.sen Glad, borger i Bergen
datter: Anna Chrfr.dtr. x hr Christen Mule, spr til Vaage. De har en sønn med eiendel i Hvalby i Gran.[8]

I 1631 skatter sognepresten til Vågå av 2 pund tunge i Hualleby på Hadeland. Sogneprestens navn ikke oppgitt.

I Thomles samlinger ligger et notat om prester i Vaage, en konvolutt merket ”Glad”.


[1] Aktstykker Norske Stænder nr. 1 - 47
[2] RA. Dipl. papir. 24/6-1608
[3] Aktstykker Norske Stænder nr. 1 - 135
[4] RAs diplomsamling, papir
[5] RA Kirkeregnskap Akershus stift, pk. 1a Gudbrandsdals prosti
[6] Norsk Personalhistorisk Tidsskrift III, 28.
[7] Norsk Personalhistorisk Tidsskrift II, 409
[8] Norsk Personalhistorisk Tidsskrift I etter skjøte av 10.10.1634 RA, yngre diplomsamling.

 

 

Ø Hr. Werner Albertsen Grotte

sogneprest til Holt 1570.

 Se Finne-Grønn: Arendals geistlighet, s. 6 (Etter Bang).

 

 

Ø      [Gyldenaar], Haakon Mogenssen

  Sogneprest til Vang 1589 -  +1610.

NPHT II 265f
NPHT III 243
NHT 2R V 265

Barn:
Dorte Haakonsdtr.  +1645  papisten Hr Herman Hansen, Spr til Nes, Hedmark
Apelone Haakonsdtr.  +1677/86  Gm Niels Christensen på Lunde i Gausdal +1642 (S. av Christen Eskildsen til Gausdal)
Hr Mogens Haakonsen, spr til Nes, Hedmark 1613- + juletid 1630
Morten Haakonsen, levet 1616 på Hedmark (NHD)
Oluf Haakonsen, levet 1628 på Hedmark, stevnebok Herredag DRA
Marte gm Hr Oluf Thomesen, spr til Ringsaker

Okt 1585 Haqvinus Magni Jemptiensis innm Rostock
1589 sognepr til Vang, Hedmark
+ der 31. juli 1610
Morten Haakonsen var hans søn.
Laurits Christensen og Ingrid Antonius Knudsens var ganske nær blodsforvante til ham.
Hr Haakon og Eline Mogensdtr. Mose Stubs var søskende.[1]
Han g.m. Anne Mortensdtr. (uten tvil dtr. av Hr Morten Olufsen til Nes, Hedmark, 6 barn, se egen seddel).           

Hr Haagen Mogensen [Gyldenaar] +1610  spr. til Vang 1589
* Anne Mortensdtr.

Dorte

* Herman Hansen spr. Nes Hedmark, avsatt +1645

Apelone

* Niels Christensen på Lunde i Gausdal +1642

hr Mogens Haakonsen [Gyldenaar] spr Nes, Hedmark +1630

* Lisbet Kortsdtr.

Morten Haakonsen på Hedmark 1616

Oluf

på Hedmark 1628

Marte

* hr Oluf Thomesen til Ringsaker

13.4.1591: Valgt av Hedmrk presteskab å møte v/ Kr IV hyldn. Oslo.[2]

1593: Brev på præbende i Hamar Kapitel ledig efter afg. hr Karl Thordssøn.[3]

1600: "Byrie Thinde opbeer Her Haagenn Mogensen Paa Vang Kong: Maytz: Anpartt Som Naadigste er forlendt thill Hammer Skolle".[4]

1609/11: Ivarus Severni ed som kapell. hos ham innført mell. 1609 og 1611.[5]

9.5.1610: var med på å utstede fullm. for utsendingene fra Hedemarken prosti til prins Kristians hylding i Oslo.  Segl.[6]

Har utstedt et gavebrev paa tiende fjerdingsgave til Karen Lauritzdatter, som hun skulde nyde og beholde saalenge brevet stod ved makt. Samme gave skulde av felles bo udtages.
Til vitterlighet har lagm. Hans Glad i Bergen og Hr Peder Svendsen sognepr. paa Løiten beseglet brevet.
Om dette gavebrev er der gaat flere domme for underretter 13.11.1610 og paa Aker i Hedemark 15.3.1611, tilsist indstevnt for herredagen 1616 i sak mellom Hr Oluf Thommesøn sognepr. til Ringsaker, herr Mogens Haagensen til Nes, Morten Hagensøn mot Lagmanden Bertel Mule. De har tidligere hat sak med herr Mikkel Andersøn sognepr. til Vang som tilholdt sig gavebrevet paa sin hustr.s vegne.[7][1] Akersh. Bispestol dipl. 27.9.1697
[2] Aktstk N Stænd M. I 45
[3] NRR III 297
[4] ALR 10 I, Hadelands fogderegnsk. 1599/1600, dat. 19.4.1600
[5] Edsprot. s. 44
[6] Aktstk. n. Stænd. M. I, 131
[7] NHD 2R IV 30

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005