| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Årsmøte

Sist ajourført:
21.05.10

 

 

ÅRSMØTET 2010 VEDTOK ENDRINGER I VEDTEKTENE

Norsk Slektshistorisk Forenings
årsmøte 2010

Av Carsten Berg Høgenhoff, 21. mai 2010

Årsmøtet i Norsk Slektshistorisk Forening ble holdt på Uranienborg skole i Oslo 20. mai. Fra fjorårets årsmøte lå det over endel forslag til vedtektsendringer som da ikke kunne behandles fordi det var færre enn femti medlemmer til stede. I år ble de samme forslagene behandlet på ny.

I år som i fjor var det med knappe førti fremmøtte færre enn femti medlemmer på årsmøtet. Etter vedtektene som gjaldt da møtet startet, var det tilstrekkelig til å behandle de sakene som årsmøtet 2009 forskjøv til ny behandling året etter pga for lavt fremmøte første gang. Erik Bjunes forslag (se mer om dem i årsmøteinnkallingen) ble derfor tatt opp til realitetsbehandling.

De vesentligste vedtekstendringene er disse:

  • Tidligere vedtekt om at styret velger formannen internt ble erstattet av vedtekt om direktevalgt formann for seg, og styre-/varamedlemmer for seg.
  • Tidligere vedtekt om minst femti fremmøtte og 2/3 flertall for vedtekstendringer, eller fremføring til neste årsmøte og 2/3 flertall uansett antall fremmøtte da, ble erstattet av vedtekt om 3/4 flertall uansett antall fremmøtte det året forslaget stilles.
  • Tidligere vedtekt om at forslag til vedtektsendringer må foreligge senest 1. februar i forkant av årsmøtet, ble endret til 1. mars.

En del språklige justeringer i forhold til forslagsstiller Erik Bjunes opprinnelige tekst ble foreslått av Tom S. Vadholm og Erik Bjune i fellesskap, og ytterligere justeringer ble foreslått fra salen. Det er de nye, justerte tekstene som er vedtatt. Disse vil bli publisert når det formelle årsmøtereferatet foreligger.

Bjunes siste forslag om å modernisere uttrykket "formann" til "leder" falt. NST-redaktør Klaus Johan Myrvolls muntert, men alvorlig fremførte innlegg om den semantiske forståelsen av "mann" som "menneske" i denne sammenhengen ble tatt til følge, og mot to stemmer har Norsk Slektshistorisk Forening fortsatt formann. Så gjenstår det å se om noen vil påta seg det som etterhvert kanskje vil minne om SVs rolle som talsmenn (!) for republikken, og foreslå tittelen leder for fremtidige årsmøter.

Med nye vedtekter i hånd, ble først ny formann og deretter nye styre/-varamedlemmer valgt. Til akklamasjon ble Rune Nedrud, nå altså som vår første direkte årsmøtevalgte formann, (gjen)valgt. Også valgkomiteens innstilling til styre- og varamedlemmer ble tatt til følge ved akklamasjon. Til erstatning for Arnvid Lillehammer som ikke ønsket gjenvalg, ble Kari Thingvold valgt inn som vararepresentant. Opplysninger om styret finner du på egen side.

Ut over å ha tatt regnskapet for 2009 til etterretning og fått forelagt revisors beretning, vedtok årsmøtet å forhøye kontingenten fra 300 til 350 kroner. Dette vil gjelde fra og med 2011.

Forsvaret gjennom 500 år
Årests foredragsholder var Odd Harry Arnesen, om norsk militærvesen i 500 år. Arnesen er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og gjennom en årrekke aktiv i Det Søndenfieldske Friviligge Musqueteer Corps av 1808,
en re-enactmentgruppe med base på Forsvarsmuseet i Oslo.

De tilmålte 30 minuttene ble strukket noe lenger enn som så, men med Arnesens slentrende gange mellom århundredene om vekslende organisering av landets militære styrker, ble dette en både lærerik og munter liten time. Som tema ikke av det opplagt "matnyttige" rent slektsforskermessig sett, men som Arnesen påpekte: Det var ingen i salen med aner som ikke på ett eller annet sett har vært involvert i landets forsvar. Derfor er det nyttig, også for en slektsforsker, for eksempel å vite hva en dragon er og hvordan tittelen har endret innhold gjennom tidene.

Medlemmenes femminutt på fire minutter
Medlemmenes femminutt ble knapt nok dét og kanskje de korteste noensinne. Klokken strakk seg mot ti og salen måtte tømmes. Tiden ble fordelt mellom undertegnede som veldig (!) kort orienterte om nye nettsider som kommer (se egen sak), og Tore Vigerust som like kort orienterte om våpenbøkene som fremover publiseres på de nye, lukkede medlemssidene på genealogi.no. Årsmøtets fremmøtte ble gitt veiledning om adgang til disse sidene, og andre medlemmer kan få det samme ved å kontakte nettredaksjonen via epost. NB: Husk å oppgi navn og medlemsnummer når du ber om brukernavn og passord til de lukkede medlemssidene. Det kan ta noe tid før du får svar.

Det formelle referatet fra årsmøtet blir publisert på genealogi.no så snart det foreligger.


 
 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2004