| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Årsmøte

Sist ajourført:
21.04.10

 

 

ÅRSMØTE 2010

Norsk Slektshistorisk Forenings
ÅRSMØTE 2010

 


Innkallingen fra Genealogen 1/2010 (over) gjengitt i tekst:

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Norsk Slektshistorisk Forening torsdag 20. mai kl.19.00 på Uranienborg skole, Briskebyveien 7, Oslo.

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Valg av møteleder
2. Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med protokollfører
3. Årsberetning
4. Årsregnskap med revisjonsberetning
5. Forslag til endring av foreningens vedtekter (2. gangs behandling)
6. Fastsettelse av kontingent for 2011
7. Valg av styre, revisor og valgkomité (se for øvrig valgkomiteens innstilling)
Styret innstiller til valgkomiteen: Gjenvalg alle medlemmer.

Etter årsmøtet følger enkel bevertning og medlemmenes femminutter.
Foredrag av Odd Harry Arnesen om norsk militærvesen i 500 år.
Odd Harry Arnesen er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og gjennom en årrekke aktiv i Det Søndenfieldske Friviligge Musqueteer Corps av 1808,
en re-enactmentgruppe med base på Forsvarsmuseet i Oslo.


Om møtestedet: Parkering er tillatt i skolegården. Innkjørsel fra Skovveien.
Til årsmøtesak 5: Styret gir sin tilslutning til forslaget (se forslaget nedenfor). Forslaget ble behandlet på årsmøtet i 2009, og vedtaket måtte da ha 2/3 flertall og minst 50 møtte medlemmer. Da det ikke møtte 50 medlemmer, tas forslaget igjen opp til vedtak i 2010, denne gang er det ifølge vedtektene nok med 2/3 flertall uansett antall fremmøtte medlemmer.


Til styret i Norsk Slektshistorisk forening (NSF):
Sak til årsmøtet: Forslag til endring av vedtekter

Jeg foreslår med dette følgende vedtektsendringer
på kommende årsmøte:
1. Formann i NSF velges av årsmøtet. Over tid synes det unaturlig at formannen i NSF ikke skal velges av foreningens høyeste organ, årsmøtet. Jeg ser det som klart ønskelig at medlemmene har direkte påvirkning vedrørende dette valget, samt at man i dag kan risikere under styrets konstituering at det blant valgte styremedlemmer ikke er noen som vil påta seg formannsvervet.

Foreningen vil da bli sittende uten formann uten at årsmøte og medlemmer nødvendigvis vil ha noen kontroll på dette. Jeg foreslår derfor at §4, pkt 7, endres til:

«Velge formann og styre. Styret skal bestå av formann, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Formann velges for 1 år, alle andre velges for 2 år av gangen. Det ene år velges 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, det
neste velges 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Hvis formannen velges blant de sittende styremedlemmer som er midt i sin 2-årsperiode, velges det nytt styremedlem her kun med ett års funksjon.»

samt at første setning i §5 endres til:

«Styret velger selv varaformann og evt. andre tillitsmenn…osv.»

2. Saker som ønskes forelagt årsmøtet må være sendt styret innen 1. mars. (§4) Dette ble ikke justert tilsvarende da årsmøtet ble flyttet til senere på våren under årsmøtet 2005. Det er naturlig at denne fristen også flyttes frem.

3. Forslag til endring av vedtektene må sendes styret innen 1. mars for å…osv. (§7) Samme begrunnelse som i pkt 2.

4. Endring av krav for endring av vedtektene (§7)
Da det svært sjelden er 50 medlemmer tilstede på et årsmøte synes jeg denne paragrafen forekommer noe spesiell og i gitte situasjoner kan
være hemmende for foreningen. Så lenge et vedtak må skje med 2/3 flertall, bør demokratiet, medlemmers rettigheter osv. være godt nok ivaretatt
i foreningens årsmøte. Jeg foreslår derfor at §7 endres til:

«Forslag til endring av vedtektene må sendes til styret innen 1. mars for å kunne behandles på det etterfølgende årsmøte. For at gyldig beslutning om endring kan fattes må vedtak skje med minst 2/3 flertall av årsmøtets fremmøtte medlemmer.»

5. Gjennomgående i vedtektene: Endre Formann til Leder
Jeg foreslår at utrykket «formann» moderniseres og endres til «leder», samt tilsvarende for varaformann til nestleder.

Tønsberg, 27. januar 2009
Erik Bjune
Medl. nr. 32 518

 
 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2004