| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Årsmøte

Sist ajourført:
06.05.09

 

 

ÅRSMØTE 2009

Norsk Slektshistorisk Forenings
ÅRSMØTE 2009

 

Innkalling

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Norsk Slektshistorisk Forening tirsdag 19. mai 2009 kl. 19.00 Uranienborg skole, Briskebyvn. 7, Oslo.

 
 

Følgende saker vil bli behandlet:

 1. Valg av møteleder.
 2. Valg av protokollfører og 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med denne.
 3. Styrets årsberetning.
 4. Årsregnskap med revisjonsberetning samt de viktigste økonomiske budsjettforutsetninger for det kommende år.
 5. Fastsette kontingent for neste år.
 6. Valg:
   • 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
   • 2 revisorer
   • valgkomité.
Etter årsmøtet følger enkel bevertning og medlemmenes femminutter.
 

Nedenstående er også publisert i Genealogen 1 2009 (s. 60-61):

Innstilling til årsmøtet 2009
fra valgkomiteen i Norsk Slektshistorisk Forening

I henhold til vedtektene for foreningen trer følgende styremedlemmer og varamedlemmer ut av styret på årsmøtet i 2009: Rune Nedrud (styremedlem), Terje Gudbrandson (styremedlem), Vibeke Sveaas (styremedlem) og Kristian Hunskaar (varamedlem). I henhold til de samme
vedtektene skal foreningens revisorer velges hvert år. På årsmøtet 2008 ble Paal W. Klaveness og Leif Wien Jensen valgt til foreningens revisorer.

Valgkomiteen har ønsket å få innspill fra foreningens medlemmer vedrørende valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer, jf. melding i Genealogens høstnummer 2008. Komiteen har dessverre også i år mottatt få forslag.

Valgkomiteen har imidlertid som ledd i sitt arbeid tatt initiativ til personlige samtaler eller e-postvekslinger med flere av foreningens medlemmer,
herunder samtlige styremedlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen ble av styret medio februar gjort kjent med at det ville bli fremmet et forslag til endring av vedtektene som også berører valgkomiteens arbeid. Det vises til forslaget som er referert annet sted i sakspapirene til årsmøtet. Om dette vedtas på årsmøtet vil man ved valgene
stå overfor en ny situasjon som innebærer direkte valg av formann for ett år, samt i år valg av to styremedlemmer og ett varamedlem til styret,
alle for to år. Det er ikke foreslått endringer når det gjelder valg av revisorer.

Terje Gudbrandson og Kristian Hunskaar har ikke ønsket å ta gjenvalg som henholdsvis styremedlem og varamedlem.

Nedenfor følger to innstillinger til årsmøtet. Om vedtektene ikke endres, gjelder pkt. 1 som valgkomiteens innstilling. Om vedtektene endres
iht. det som er foreslått, gjelder pkt. 2 som valgkomiteens innstilling.

1.
Valgkomiteen foreslår at følgende velges til tillitsverv
på årsmøtet 2009:

Som styremedlemmer
– Rune Nedrud (gjenvalg)
– Vibeke Sveaas (gjenvalg)
– Jan Myhrvold (ny som styremedlem)

Som varamedlemmer
– Morten Rasch (ny)
– Dag T. Hoelseth for ett år (ny)

Som revisorer:
– Paal W. Klaveness (gjenvalg)
– Leif Wien Jensen (gjenvalg)

2.
Valgkomiteen foreslår at følgende velges til tillitsverv på årsmøtet 2009:

Som formann for ett år:
– Rune Nedrud

Som styremedlemmer:
– Vibeke Sveaas (gjenvalg)
– Jan Myhrvold (ny som styremedlem)

Som varamedlemmer:
– Morten Rasch (ny)
– Dag T. Hoelseth for ett år (ny)

Som revisorer:
– Paal W. Klaveness (gjenvalg)
– Leif Wien Jensen (gjenvalg)

Oslo 1. mars 2008
Anders Bjønnes (formann)
Tore H Vigerust Jo Rune Ugulen

Til styret i Norsk Slektshistorisk forening (NSF):
Sak til årsmøtet: Forslag til endring av vedtekter

Jeg foreslår med dette følgende vedtektsendringer
på kommende årsmøte:
1. Formann i NSF velges av årsmøtet. Over tid synes det unaturlig at formannen i NSF ikke skal velges av foreningens høyeste organ, årsmøtet. Jeg ser det som klart ønskelig at medlemmene har direkte påvirkning vedrørende dette valget, samt at man i dag kan risikere under styrets konstituering at det blant valgte styremedlemmer ikke er noen som vil påta seg formannsvervet.

Foreningen vil da bli sittende uten formann uten at årsmøte og medlemmer nødvendigvis vil ha noen kontroll på dette. Jeg foreslår derfor at §4, pkt 7, endres til:

«Velge formann og styre. Styret skal bestå av formann, 4 styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Formann velges for 1 år, alle andre velges for 2 år av gangen. Det ene år velges 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, det
neste velges 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Hvis formannen velges blant de sittende styremedlemmer som er midt i sin 2-årsperiode, velges det nytt styremedlem her kun med ett års funksjon.»

samt at første setning i §5 endres til:

«Styret velger selv varaformann og evt. andre tillitsmenn…osv.»

2. Saker som ønskes forelagt årsmøtet må være sendt styret innen 1. mars. (§4) Dette ble ikke justert tilsvarende da årsmøtet ble flyttet til senere på våren under årsmøtet 2005. Det er naturlig at denne fristen også flyttes frem.

3. Forslag til endring av vedtektene må sendes styret innen 1. mars for å…osv. (§7) Samme begrunnelse som i pkt 2.

4. Endring av krav for endring av vedtektene (§7)
Da det svært sjelden er 50 medlemmer tilstede på et årsmøte synes jeg denne paragrafen forekommer noe spesiell og i gitte situasjoner kan
være hemmende for foreningen. Så lenge et vedtak må skje med 2/3 flertall, bør demokratiet, medlemmers rettigheter osv. være godt nok ivaretatt
i foreningens årsmøte. Jeg foreslår derfor at §7 endres til:

«Forslag til endring av vedtektene må sendes til styret innen 1. mars for å kunne behandles på det etterfølgende årsmøte. For at gyldig beslutning om endring kan fattes må vedtak skje med minst 2/3 flertall av årsmøtets fremmøtte medlemmer.»

5. Gjennomgående i vedtektene: Endre Formann til Leder
Jeg foreslår at utrykket «formann» moderniseres og endres til «leder», samt tilsvarende for varaformann til nestleder.

Tønsberg, 27. januar 2009
Erik Bjune
Medl. nr. 32 518


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2004