| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Årsmøte

Sist ajourført:
10.04.2008

 

 

ÅRSMØTE 2008


Norsk Slektshistorisk Forenings
ÅRSMØTE 2008
 
INNKALLING

Det innkalles herved til ordinært årsmøte
i Norsk Slektshistorisk Forening torsdag 22. mai kl. 19.00
på Uranienborg skole, Briskebyveien 7, Oslo.

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Valg av møteleder.

2. Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med denne.

3. Styrets årsberetning.

4. Årsregnskap med revisjonsberetning.

5. Fastsettelse av kontingent for 2009.

6. Valg: (a) styret, (b) revisorer og (c) valgkomité. (SE INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN NEDENFOR)

Styret innstiller på gjenvalg av valgkomiteen:
Anders Bjønnes, Tore H Vigerust og Jo Rune Ugulen.

* * * 

Etter årsmøtet følger enkel bevertning og medlemmenes femminutter.

Lars Roede fra Oslo Bymuseum holder foredrag:

Hus og mennesker i Oslo og Christiania
– Bymuseets bilder som slektshistorisk kilde.

Om møtestedet: Parkering tillatt i skolegården. Innkjørsel fra Skovveien.

 VELKOMMEN!

--------------------------------------------------------------------------------

Innstilling til årsmøtet 2008
fra valgkomiteen i Norsk Slektshistorisk Forening


Valgkomiteen for årsmøtet 2008 ble valgt på årsmøtet i 2007. Den har bestått av Anders Bjønnes, Tore Vigerust og Jo Rune Ugulen. Komiteen konstituerte seg med Anders Bjønnes som formann.

I henhold til vedtektene for foreningen trer følgende styremedlemmer og varamedlemmer ut av styret på årsmøtet i 2008: Håvard Blom (styremedlem), Elin Galtung Lihaug (styremedlem), Lars Løberg (varamedlem) og Jan Myhrvold (varamedlem). I henhold til vedtektene
skal i tillegg revisorer velges hvert år. På årsmøtet i 2007 ble Paal W Klaveness og Leif Wien Jensen valgt til foreningens revisorer.

Valgkomiteen har ønsket å få innspill fra foreningens medlemmer vedrørende valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer, jevnfør melding i Genealogens høstnummer 2007. Komiteen har også i år mottatt få forslag. Valgkomiteen har derfor som ledd i sitt arbeid hatt personlige samtaler med flere av foreningens medlemmer, herunder de som etter vedtektene trer ut av tillitsverv på årsmøtet i 2008. Alt i fjor var det klart at foreningens
tidligere formann, Lars Løberg, kun ønsket å ta gjenvalg for ett år. Han har bekreftet dette på nytt overfor valgkomiteen. De øvrige, hvis plasser er på valg, er villige til gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår at følgende velges på årsmøtet i 2008:

Som styremedlemmer
– Håvard Blom (gjenvalg)
– Elin Galtung Lihaug (gjenvalg)

Som varamedlemmer

– Jan Myhrvold (gjenvalg)
– Arnvid Lillehammer (ny)

Som revisorer

– Paal W Klaveness (gjenvalg)
– Leif Wien Jensen (gjenvalg)


Oslo, 1. mars 2008
Anders Bjønnes (formann)
Tore H Vigerust
Jo Rune Ugulen 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005