| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk
 
Årsmøte

Sist ajourført:
11.04.2005

 

Årsmøte 2004

Årsmøte 2003

Årsmøte 2002

 

ÅRSMØTE 2005

Norsk Slektshistorisk Forenings
ÅRSMØTE 2005

 

INNKALLELSE

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i
Norsk Slektshistorisk Forening torsdag 28. april kl. 1900
på Uranienborg skole, Briskebyveien 7, Oslo.

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Valg av møteleder.

2. Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med denne.

3. Styrets årsberetning.

4. Årsregnskap med revisjonsberetning, samt de viktigste økonomiske budsjettforutsetninger for det kommende år.

5. Forslag til vedtektsendring § 4.

6.  Disposisjon av arvemidler. (Note nedenfor).

7. Fastsette kontingent for neste år. (Note nedenfor).

8. Valg:      * To styremedlemmer og to varamedlemmer.
* To revisorer.
* Valgkomité.

 

Etter årsmøtet følger enkel bevertning og medlemmenes femminutter.

 

Hans P. Hosar ved NLI holder foredrag:

Om trender og kvalitetssikring i bygdeboksarbeide.

 

Om møtestedet: Parkering tillatt i skolegården. Innkjørsel fra Skovveien.

Til årsmøtesak 6: Som det vil fremgå av årsberetningen, har NSF i løpet av året mottatt en betydelig arv etter Margit Louise og Svein Holger Syvertsen. Styret har funnet å ville forelegge bruken av disse midlene for årsmøtet. Arven er gitt uten betingelser, men styret anser det som naturlig at pengene knyttes opp til et bestemt prosjekt, som på denne måten også kan bidra til å hedre giverne. Mest naturlig i så måte er å knytte gaven opp mot finansieringen av seglutgaven. Styret foreslår derfor for årsmøtet:

a) at arven fra Margit Louise og Svein Holger Syvertsen brukes til å finansiere utgivelsen av seglutgaven, som samtidig tilegnes deres minne.

b) at de midler foreningen allerede har lagt inn i seglutgaven og som overskyter finansieringsbehovet tilbakeføres til foreningens driftskonto.

c) at med utgivelsen av seglutgaven har foreningen avsluttet jubileumsmarkeringen. Det foreslås derfor at jubileumsfondet oppløses og at resterende midler i steden overføres til en prosjektkonto som kan disponeres til formål etter foreningens vedtekter.

 

Til årsmøtesak 7: Styret foreslår at kontingenten fastsettes til 300 kroner også for 2006.

 


 

Kontakt: webredaksjon / sekretær / styret
© Norsk Slektshistorisk Forening, 2005