| nettpubl. | NST | genealogen | strays | eur. aner | linker | søk

Forslag til årsberetning for Norsk Slektshistorisk Forening 2001/2002

 

Medlemstall

Norsk Slektshistorisk Forening hadde 15. mars 2002 _____ medlemmer _____ av disse er personlige medlemmer, ___ er offentlige institusjoner, bibliotek foreninger. __ av medlemmene har livsvarig medlemskap.

Antall betalende medlemmer viser en nedgang fra 2000, noe som i hovedsak skyldes at foreningen grunnet dataproblemer ikke kunne sende krav på manglende innbetalinger. Foreningen har imidlertid heller ikke oppnådd den forventede nyvervingen i jubileumsåret.

Styret, ansatte og tillitsverv

Styret har etter årsmøtet 2001 bestått av:

 • Lars Løberg (formann)
 • Anders Bjønnes (nestformann)
 • Terje Gudbrandson
 • Terje Bergersen
 • Terje Pettersen-Dahl

Varamenn er:

 • Elin Galtung Lihaug
 • Vibeke Sveeas
 • Rune Nedrud

Jan Ivar Kristiansen er ansatt i stillingen som sekretær. Håvard Blom og Leif Wien Jensen er valgte revisorer. Paal Klaveness, Per Reidar Bjørnerud Christiansen og Tore H. Vigerust utgjør valgkomiteen.

Foreningen har følgende distriktsrepresentanter:

 • Torbjørn Pihl, Bergensområdet,
 • Tore Jørgen Løwe, Buskerud,
 • Torbjørn Seiring, Nordland,
 • Jan Christensen, Telemark,
 • Marit Ljøstad, Vest-Agder,
 • James Ronald Archer, Vestfold,
 • Terje Bratberg, Sør-Trøndelag,
 • Jo Rune Ugulen, Hordaland og
 • Frode Myrheim, Hedmark.

De er styrets bindeledd til disse distriktene og kan formidle kontakt mellom styret og lokale medlemmer og andre, spre informasjon om foreningen og forestå annen aktivitet på vegne av foreningen.

Møter og arrangement

Vårmøtet ble holdt i tilknytning til årsmøtet 2001 den 28. april i Forsvarets bygningstjenestes kantine på Akershus. Her holdt Jan Myhrvold foredrag om "Finske slekter på Hedmarks og Värmlands Finnskoger".

I stedet for Høstmøte ble det holdt jubileumsseminar og etterfølgende festmiddag i Gamle Logen. Under festmiddagen kåserte Ted Rosvall over temaet "Kungliga kontakter genom tiderna". Foreningen overrakte blomster til Per Braastad, som har vært medlem kontinuerlig siden stiftelsesåret 1926.

Foreningens sommertur for styre og medhjelpere gikk 16. juni til Larvik og Stavern med besøk og omvisning ved lokalrepresentant James Ronald Archer på Herregården, Hospitalet, kirkegården og Tollerodden. Vi kjørte deretter forbi slektsgården Bjønnes til utgravningene ved Kaupang og Huseby. Turen ble avsluttet med besøk i Minnehallen i Stavern.

Foreningen var representert ved formannen, Tore H. Vigerust og Jo Rune Ugulen på Sveriges släktforskardagar i Borås 24.-26. august.

Foreningen arrangerte medlemstur til Finnskogen 15.-16. september med besøk på Finnetunet Museum, Røjden, Rotberget, Korset i Fall, Tyskeberget, Johola, Kvarntorp og Riihitamääki. Det ble om kvelden holdt et fellesmøte med Solør Slektshistorielag hvor Tore H. Vigerust innledet.Turen var en prøve på hvorvidt medlemmene ønsker denne typen tilbud. Oppslutningen om turen var såvidt liten at initiativet ikke umiddelbart frister til gjentagelse.

Arbeidsgruppen for europeiske aner har hatt 3 møter. Den arrangerte sammen med den svenske G-gruppen Nordisk migrasjonsseminar i Malmö/Lund 6.-8. april. Gruppen koordineres av Elin Galtung Lihaug.

Foreningen har arrangert to møter om Valdresslekter i samarbeid med Valdreslaget i Oslo. Lars Løberg, Fredrik Dyhren og Liv Marit Haakenstad har innledet.

Norsk heraldisk forening har avholdt 10 heraldiske verksted i foreningens bibliotek.

Kontor og bibliotek

Foreningens kontor og bibliotek i Akersgaten 7 i Oslo har åpent for besøkende to dager i uken. Biblioteket betjenes av frivillige og av styremedlemmer og har i løpet av året hatt ___ besøkende.

Biblioteket har i perioden mottatt flere gaver, deriblant bokgaver fra våre nordiske søsterforeninger ved jubileet.

Foreningen har 10 aktive bytteforbindelser innen Nordgen og ca 20 andre utenlandske bytteforbindelser. Det er i løpet av året ikke etablert nye bytteforbindelser.

I beretningsåret er _____ brev og henvendelser journalført, av disse er ca. 75% henvendelser via internett. I tillegg til vanlig korrespondanse, har sekretæren ansvar for regnskapsføring, ajourhold av medlemsregisteret, registrering av bøker, ekspedering av bestillinger, innkjøp m.m.

Foreningens bibliotek er i ferd med å vokse ut av de nåværende lokalene. Det ble i så måte sondert muligheten for flytting til Rådhusgaten 30. Det ble i den forbindelse gjort vedtak om samlokalisering med DIS-Norge. Dessverre ble lokalene trukket tilbake før kontrakt kunne inngås. Foreningen har tatt initiativ til å opprette et nasjonalt slektsforskersenter i samarbeid med DIS-Norge, DIS Oslo/Akershus og Mormonerslektsenteret i Oslo.

Foreningens samling av dødsannonser, som begynner med 1940, er i ferd med å kopieres og systematiseres. Det lages også en dataregistrering av etternavn som ikke er de samme som avdødes. Initiativtager til og leder for prosjektet er Erling F. Steineger.

Tidsskrift/medlemsblad/hjemmeside

Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er utkommet med hefte 1 og 2 av bind XXXVIII. Redaktører for tidsskriftet har vært Terje Gudbrandson og Per Reidar Bjørnerud Christiansen.

Medlemsbladet Genealogen er utkommet med nr 2/01 og 1/02. Jo Rune Ugulen er ansvarlig redaktør og Are S. Gustavsen er medredaktør. Svein Becken har forestått den grafiske utformingen og produksjonen.

Halvard Johan Bolstad overtok som redaktør for foreningens hjemmeside http://www.genealogi.no. Han måtte imidlertid frasi seg vervet av helsemessige årsaker. Tore Vigerust og Jo Rune Ugulen har foretatt en del oppdateringer. Besøkstallet har fortsatt å øke, og foreningens hjemmesider har nå i snitt et besøk på 10-13.000 per uke. Dette gjør hjemmesidene til foreningens viktigste informasjonskanal.

Det bebudede fellesregisteret for samtlige årganger av Norsk Slektshistorisk Tidsskrift er omarbeidet av en gruppe bestående av Per Reidar Christiansen, John Strøm, Robert Christian H. Skogly, Elin Galtung Lihaug og Lars Løberg. Registeret vil bli publisert på foreningens hjemmeside.

Materiale om norsk prestehistorie er bearbeidet av Per Assev. Deler av materialet er begynt lagt ut på hjemmesiden.

Mediadekning

Dagsavisen har hatt portrettintervju med formannen og Osloposten har hatt en artikkel om slektsgransking hvor formannen og Knut Arne Jacobsen ble avbildet i biblioteket.

Jubileumsarrangement

Jubileumskomiteen har bestått av Lars Løberg, Anders Bjønnes og Tore S. Falch. Komiteen foreslo overfor styret at 75-års jubileet ble markert ved utgivelse av segltegningene fra fullmaktsbrevene ved hyllingene i 1591 og 1610, ved å arrangere et seminar om norsk genealogi gjennom 1.000 år og ved å holde en festmiddag 22. oktober. Styret godkjente planer og budsjett for tiltakene.Årsmøtet 2001 vedtok å stille 100.000 kr av jubileumsfondet til disposisjon for jubileumsarrangementene.

Seminaret samlet over 80 deltagere og ble holdt i Gamle Logen. Foredragsholdere under seminaret var professor Else Mundal: Genealogiane i norrøne kjelder. Ideologi og funksjon, professor Sverre Bagge: Ættesamfunnet - en gammel norrøn arv eller en senmiddelalderlig konstruksjon?, førstearkivar Tor R. Weidling: Ætt og klient, slektskaps betydning for karriere i tidlig nytid, IP-counsel Geirr I. Leistad: Genealogi og heraldikk på 16- og 1700-tallet. Antikvarer og samlere i eldre norsk genealogi, professor Ottar Dahl: Genealogi i norsk historisk forskning, bibliotekar Marit Lucy: Norsk genealogi i USA, forlegger Tore H. Vigerust: NSFs rolle i norsk genealogi og formann Lars Løberg: Norsk genealogi i det 21de århundre. Foredragene er/vil bli trykket i NST.

Festmiddagen ble også holdt i Gamle Logen. Formannen ønsket velkommen og delte toastmasteroppgaven med Tore Falch. Ted Rosvall kåserte over de genealogiske forbindelsene mellom de norske, danske, svenske og finske kongehus. Det ble holdt taler og overrakt gaver fra de nordiske samarbeidsforeningene, DIS-Norge og Heraldisk Forening. Terje Gudbrandson talte og Alf R, Bjerke takket for maten.

Seglutgaven, som skulle vært klar til jubileet, er forsinket på grunn av manglende overholdelse av forpliktelse fra innleid firma som skulle forestått navnesetting og korrekturlesing. Frode Myrheim er nå engasjert for å utføre disse oppgavene. Kulturrådet har støttet prosjektet med 30.000,- kr.

Annet

Foreningen arrangerte sammen med DIS-Norge fellesmøte for NORDGEN. På møtet ble det vedtatt å fortsette det løse samarbeidet, fortsatt uten fellesbudsjett, men nå med en valgt formann, Leif Mether, og en valgt sekretær, Tore H. Vigerust.

Foreningen skrev sammen med DIS-Norge brev til Stortinget ifbm behandlingen av kulturbudsjett med forslag om økt bevilgning til et digitaliseringsprosjekt i regi av Riksarkivet.

Foreningen er medlem av Kulturvernets Fellesorganisasjon, men har ikke deltatt aktivt i foreningens arbeid.

Foreningen har inngått kontrakt med Tore Vigerust om digitalisering av eldre utgaver av foreningens tidsskrift og andre eldre publikasjoner. Et forprosjekt skulle vært gjennomført høsten 2000, men er midlertidig utsatt pga seglutgaven.

Det er søkt Norsk Forskningsråd om støtte til utgivelse av NST.

Formann, nestformann og redaktør var 11. februar i audiens hos H.M. Kongen.